tel: 1-201-893-4896 rok

rok szkolny: 2015/2016

Czwartek, 28 Lipca, 2016

   
Nasz adres:
ST. Stanislaus Kostka-Polish School
210 Lanza Avenue
Garfield, NJ 07026
zobacz map
Adres pocztowy:
P.O. Box 47
Garfield, NJ 07026

tel: 1-201-893-4896

email: chatnik@aol.comLegal info

Polish Educational - Cultural Organization of Garfield, Inc.

Located at 210 Lanza Ave. in Garfield New Jersey 07026 provides the learning of Polish language and culture, andart classes for children ages 2 years to high school education.
Contact: director Eva Chetnik
phone# 201-893-4896.

Non-Discrimination Policy Statement:

It is the policy of PolishEducational - Cultural Organization of Garfield, Inc. to provide services toall persons without regard to race, color, national origin, religion, sex, age,or disability. No person shall be excluded from participation in, or be deniedthe benefits of, any service; or be subjected to discrimination because ofrace, color, national origin, religion, sex, age, or disability
 

GAZETKA SZKOLNA           

  Matura nadchodzi...
  

„Minęła studniówka

Z wielkim hukiem.

Już niedługo, coraz bliżej,

Z wielkim hukiem.

Za miesiąc matura...”

Wielkimi krokami nadchodzi maj, a z nim Wewnątrzszkolny Egzamin Końcowy – Matura, który odbędzie się 13 i 14 maja.

  Konkurs Legend
  

19 marca  w siedzibie Fundacji Ko¶ciuszkowskiej w Nowym Jorku odby³ siê Konkurs Bajek, Ba¶ni i Legend. Jest to jeden z najstarszych konkursów organizowanych w polonijnym ¶rodowisku przez nauczycieli Polish Teachers Association American.

Do konkursu przygotowywa³o siê 4 uczniów z kó³ka teatralnego dzia³aj±cego w naszej szkole pod opiek± nauczycieli El¿biety Hanaki i Natalii Stobierskiej. Byli to: Mateusz Doda kl.5b z legend± ”Toruñskie pierniki”, Kinga Kurcaba kl.5a z legend± „Gustlikowy skarb”, Natalia Pos³uszny z legend± „O Wandzie” i Karolina Piêdel kl.4a z bajk± Joanny Poraziñskiej „Kozucha K³amczucha”. Uczniowie przez ca³y miesi±c luty na pi±tkowych spotkaniach æwiczyli opanowanie tekstu, dykcjê ruch na scenie, pracê z rekwizytami. Do pomocy w³±czy³ siê równie¿ nauczyciel muzyki pan Marek, który zaj±³ siê opraw± muzyczn±.

26 lutego odby³y siê eliminacje szkolne w czasie których komisja w sk³adzie pani dyrektor Ewa Sadowska-Chêtnik i pani Ewa Bluj wybra³a 2 uczennice Karolinê i Nataliê które pojecha³y do Nowego Jorku reprezentowaæ nasz± szko³ê. W tym roku w konkursie udzia³ wziê³o 31 dzieci, w wieku od 9 do 12 lat, uczniów polonijnych szkó³ stanów New York, New Jersey i Connecticut. 21 z nich zaprezentowa³o wybran± przez siebie polsk± legendê w jêzyku polskim, natomiast 10 dzieci opowiada³o w jêzyku angielskim.

Nasze uczennice wróci³y z dyplomami, nagrodami ksi±¿kowymi i s³odyczami.

Karolina Piedel otrzyma³a wyró¿nienie za Excellent overall presentation

Gratulujemy!!!!!!

  NASI SPONSORZY BALU KARNAWA£OWEGO 2016
  

1. Spencer Savings Bank – Marzena Czachor

2.  Pañstwo Kika i Andrzej Latawiec  

3. Kwiaciarnia: Dahlia Flowers

4. Piekarnie: Krystyna, Garfield, Polonia, Banas

5. Polskie Deli: Piast Meats & Provisions, Inc.,  Polish Delicacy  House,  Mieszko, Bratek Deli Garfield, Golden Eagle Delicatessen, Krakus Foods Inc.   

 6. Salon Piêkno¶ci: TN Hair Salon & Spa

 7. Chester Auto Repair  Inc

 8. APG Trade  Inc. 

 9. Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele Polskiej Szko³y w Garfield

  Bal Karnawa³owy
  

Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¦w. Stanis³awa Kostki w Garfield zaprasza na

Ba³ Karnawa³owy. 

GRA MIRAGE BAND - MAREK I EWA

Impreza odbêdzie siê dnia  6 lutego 2016 w: Victorian

407 Us Highway 46 Elmwood Park NJ 07407

  

Cena biletu na bal wynosi tylko $75 od osoby

W cenie biletu zimny i gor±cy bufet oraz napoje bezalkoholowe.

Pocz±tek: godz. 8 PM - Cocktail Hour

Sprzeda¿ biletów styczen 2016 : 11:00 – 13:00 (w gabinecie dyrektora szko³y).

Respektowany tylko czek lub money order.

DOTACJA W CENIE JEDNEGO BILETU WYNOSI  $75.00

 

ZAPRASZAMY

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

6 luty 2016  odbêdzie siê w „Wi¶le“

73 Main Street, Garfield NJ 07026

 szkolna zabawa karnawa³owa dla dzieci.

Program:

12:15 – 14:00 – klasy przedszkolne oraz klasy od 0 do II

14:15 – 16:00 – klasy od III do XI.

 

Gra czadowy DJ S³awek

Mnóstwo niespodzianek oraz pizza!!!!

¯yczymy udanej zabawy

  Lista uczniów klasy 1a i 1b
  

Klasa I A Rok Szkolny 2015/2016.

 • Bator Jessica
 • Bator Nicholas
 • Billack Victoria
 • Chaberek Jakub
 • Chaberek Martyna
 • Czygier Kevin
 • Drazek Krystian
 • Fila Julia
 • Kapturski Darren
 • Kobylarz Sebastian
 • Lyp Magdalena
 • Moroz Sabrina
 • Pekala Pawel
 • Pereda Camila
 • Pereda Samantha
 • Serafin Daniel
 • Sikorski Julia
 • Stanko Julia
 • Walec Isabelle
 • Wszeborowski Adam
 • Zak Nicholas
 • Zawadzki Adrian
=================================
 • Klasa I B Rok Szkolny 2015/2016   
 • Badzio Kinga
 • Badzio Sebastian
 • Delgado Julia
 • Kalinowski Anna
 • Klich Izabella
 • Koziel Eric
 • McDermott Daniel
 • Puzio Fabian
 • Rouhana Amelia
 • Sliwecki Sebastian
 • Tylki Emilia
  Skowronki w Carnegie Hall
  

Skowronki zaspiewaja w Carnegie Hall

Poznañski Chór Dziewczêcy SKOWRONKI wyst±pi w CARNEGIE HALL

w poniedzia³ek 16 grudnia o godz. 7:30 p.m. z koncertem KOLÊD z ca³ego ¶wiata

Alicja Szeluga - dyrygent

Marzena Micha³owska - sopran

Monika Krajewska - mezzosopran

Czes³aw £ynsza - fortepian

Beata Polak - perkusja


Bilety do nabycia w kasie biletowej Carnegie Hall, tel. 212 247 7800

lub przed koncertem  ¦lubowanie Klas Pierwszych
  

Dnia 5 grudnia 2015 w Szkole Jêzyka i Kultury Polskiej w Garfield odby³o siê ¶lubowanie klas pierwszych. Jest to jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu ka¿dego ucznia.

W obecno¶ci rodziców,  nauczycieli, kole¿anek i zaproszonych go¶ci 33 pierwszoklasistów z³o¿y³o uroczyste ¶lubowanie i zosta³o  przyjêtych w poczet uczniów. Uroczysto¶æ zosta³a rozpoczêta przez dyrektora szko³y oraz   przygotowana przez muzyka MARKA SZCZEBANIEWICZ i wychowawczyniê klas pierwszych Jadwigê Callahan i Joanne Soko³owski.


¦LUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA

Ten szczególnie uroczysty i historyczny dzieñ pos³u¿y³ równie¿ do przyjêcia wszystkich pierwszaków w poczet uczniów szko³y. Dyrektor szko³y EWA SADOWSKA, odczyta³a "Rotê ¶lubowania", a uczniowie g³o¶nym "¶lubujemy" potwierdzili jej akceptacjê. A potem z rado¶ci± zebrani na sali podziwiali wystêp pierwszoklasistów, którzy nie tylko wykazali siê doskona³ym przygotowaniem, ale wyj±tkowymi zdolno¶ciami aktorskimi.

Oprócz ¶lubowania odby³o siê tak¿e pasowanie na ucznia, które przeprowadzi³a dyrektor pos³uguj±c siê olbrzymim o³ówkiem. Dzieci otrzyma³y dyplomy i koszulki szkolne.

  ¦wiêto Niepodleg³o¶ci
  

11 listopada ¦wiêto Niepodleg³o¶ci Polski to najwa¿niejsze ¶wiêto narodowe, obchodzone na pami±tkê odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci w 1918 roku.

   W tym roku obchodzili¶my 97 rocznicê odzyskania  przez Polskê niepodleg³o¶ci po 123 latach niewoli.

   Nasza szko³a tradycyjnie jak co roku aktywnie w³±czy³a siê w obchody tego ¶wiêta. 21 listopada 2015 roku uczniowie klas VI i klasy VII pod kierunkiem pani Ma³gorzaty Niepokój - Laszczka  i pani Haliny Pyttel przygotowali akademiê pt. "Droga do Niepodleg³o¶ci".

  Akademiê otworzy³ uczeñ Micha³ Kapolka wykonuj±c na skrzypcach pie¶ñ "Bo¿e co¶ Polskê". Uczniowie w programie przedstawili trzech zaborców - Rosjê Austriê i Prusy oraz wieloletni± walkê narodu polskiego, aby wyzwoliæ siê  spod jarzma zaborców. Ukazali powstania zbrojne - powstanie  ko¶ciuszkowskie, powstanie listopadowe i powstanie  przygotowa³  pan Marek Szczerbaniewicz, a uczniowie wykonali  pie¶ni patriotyczne: "Rota", "Piechota", "Wojenko, wojenko", "Pierwsza brygada". Na zakoñczenie  uroczysto¶ci pan Marek razem z uczniami wykona³ utwór Jana Pietrzaka "¯eby Polska by³a Polsk±".

   Obchody ¦wiêta Niepodleg³o¶ci w naszej szkole mia³y uroczysty charakter, uczniowie klas starszych w ciszy i skupieniu wys³uchali akademii i by³a to piêkna lekcja historii.

  Konkurs Literacki - Julka Bednarz 6b - wyró¿nienie
  

Ola i jej ksi±¿ki.

Gdzie¶ w Ameryce, w New Jersey mieszka³a sobie razem zrodzicami dziewczynka o imieniu Ola. By³a ona na codzieñ  bardzoszczêsliw± i u¶miechniêt± osóbk±, a  najwiêcej rado¶ci sprawia³o jejczytanie, ogl±danie filmów i pisanie do kole¿anek  na swoim telefonie komórkowym. Zbli¿a³y siê Swiêta Bo¿ego Narodzenia i Ola chcia³adostaæ pod choinkê now± seriê ksi±¿ek aby mog³a czytaæ ca³ymi dniami . Zosta³oju¿ tylko piêæ dni do ¶wi±t i dziewczynka strasznie siê cieszy³a.

Nagle otworzy³y siê dzwi od ganku, to tata Oli przyszed³ zpracy. Jak nigdy tata nie usmiecha³ sie i ze smutn± min± przywita³ siê  zeswoj± córeczk±. Mama Oli szybko podesz³a do taty i zapyta³a co siê sta³o.Okaza³o siê ¿e tata Oli straci³ pracê. Oli by³o bardzo przykro, ¿e tak siêsta³o. Wieczorem kiedy juz k³ad³a sie spaæ us³ysza³a jak w s±siednim pokojurodzice rozmawiaj±. Mama by³a bardzo smutna ale statra³a sie pocieszaæ tatê.Tata martwi³ siê ,¿e nie bed± mieli z czego ¿yæ, ¿e zbli¿aj± siê ¶wiêta i niebêdzie móg³ kupiæ Oli wszystkich prezentów o którch marzy³a . Ola szybkopobieg³a do mamy i j± przytuli³a.

„Mamu¶ co my teraz zrobimy?” - zapyta³a.

Mama Oli powiedzia³a aby siê nie matwi³a, ¿e wszystko dobrzesiê u³o¿y a na pocieszenie kaza³a spakowaæ jej najwa¿niejsze i najbardziejpotrzebne rzeczy, bo przez nastêpne pare dni bêdzie nocowaæ u swojej babci. Toby³ bardzo smutny okres w ¿yciu Oli. Pomimo i¿ cieszy³a siê,¿e jedzie do babciwci±¿ my¶la³a o tym co us³ysza³a. Z zatroskan± min± dziewczynka zacze³a siêpakowaæ. Wzie³a ubranie, dwie ksi±¿ki, telefon i s³uchawki i wszystko w³o¿y³ado ma³ego plecaka. Wychodz±c z pokoju spojrza³a na swoj± kolekcjê ksi±¿ek.Mia³a ich okolo dwóch tysiecy.           Nagle wpad³a napomys³. Mog³aby podarowaæ swoje ksi±¿ki biednym dzieciom,  których niestaæ na zakup ksia¿ek a tak samo jak ona kochaj± czytaæ. Postanowi³a nic niemówic narazie rodzicom o swoim ma³ym sekrecie. Spakowa³a kilkana¶cie ksi±¿ek iwysz³a z domu. Najpierw zawêdrowa³a na najbiedniejsz± uliczkê w mie¶cie. Przedjednym ze sklepów sta³a grupa dziewczynek. Podesz³a do ich i da³a im po jednejksi±¿ce. Dziewczynki najpierw bardzo siê zdziwi³y alepo chwili bardzo siêucieszy³y i podziêkowa³y Oli. To by³o niesamowite uczucie dla Oli. Ucieszy³asiê, ¿e mo¿e pomóc  innym i sprawiæ  im rado¶æ. Potem dzewczynkaszybko pobieg³a do domu z u¶mechem na twarzy. Tak siê cieszy³a ¿e zrobi³a tak±piêkn± rzecz. W domu mama pakowa³a jakie¶ rzeczy do samochodu, wiêc Ola szybkopobieg³a do swojego pokoju po plecak i wskoczy³a do auta. Babcia Oli mieszka³atylko pare uliczek od domu Oli.

„To znaczy, ¿e wci±¿ bêdê mog³a rozdawaæ ksi±¿ki” -pomysla³a.

                Kiedy przyjechali do babci Ola szybko pobieg³a do Gudzia. Gudzio to jestbabci piesek. Jest bardzo kud³aty i kocha bawiæ siê z dziewczynk±. Ola wpad³ana jeszcze jeden pomys³. Gudzio mo¿e pomagaæ Oli rozdawaæ ksi±¿ki. To by³ superplan. Nastêpnego dnia  Ola i Gudzio wrócili ukradkiem do domu po nastepn±kolekcjê ksi±¿ek. I tak chodz±æ po miasteczku zaczeli je rozdawaæ biednym ludziom.Zawêdrowali tak¿e do biblioteki, gdze Ola zostawi³a kilka ze swoich ulubionychopowiadañ. Nagle kiedy Ola i Gudzio chodzili po 9 ulicy, zauwa¿yli du¿odymu.  Kiedy podeszli bli¿ej okaza³o siê ¿e by³ to Pan Ogórek, które pali³fajke. Ola przypomnia³a sobie, ¿e ma u siebie  ksi±¿ke opowiadajac± o tymjak szkodliwe jest palenie papierosów. Postanowi³a, ze jutro z samego ranaprzyniesie j± razem z Gudziem panu Ogórkowi, mo¿e to pomo¿e mu przestaæ paliæ.Tak wiêc dzisiaj skoñczy³ siê kolejny dzieñ przygody dla Oli i Gudzia. Jutrobêdzie ca³kiem nowy dzieñ.

                Pare tygodni mine³o i Ola z Gudziem rozdali wszystkie ksi±¿ki. Tata Oli te¿znalaz³ now± pracê. Dziewczynka tak bardzo siê cieszy³a, ze wszystko dobrze siêskoñczy³o a¿ zawo³a³a:  „Nie martwiê siê ju¿ Gudzio bo wiem, ¿e kazdydzieñ mo¿e byæ szcze¶liwy je¶li tylko tego chcemy. Mamy ca³e ¿ycie przed sob±!!!”

  Konkurs
  

W nawi±zaniu do 31. Miêdzynarodowego Konkursu i organizowanych w ramach literackiej jesieni spotkañ odbylo sie spotkanie z p. Agnieszk± Fr±czek w dniu 24 pa¼dziernika 2015 r. o godz. 9.30

Równocze¶nie serdecznie gratulujê, bowiem prace uczniów  by³y bardzo ³adne i zwróci³y uwagê komisji.

Uroczyste rozdanie nagród odbylo sie 17 pa¼dziernika 2015 r. w Konsulacie, o godz. 5.30.

 

Agnieszka Fr±czek

SPOTKANIA Z PRZEDSZKOLAKAMI

Podczas spotkañ autorka wskazuje ró¿nicê miêdzy wierszem a proz±, t³umaczy, czym jest rym i rytm, wspólnie z dzieæmi uk³ada krótkie, zabawne wiersze (zwykle wplata w nie nazwê miejscowo¶ci, w której odbywa siê spotkanie, nazwê przedszkola, do którego chodz± czytelnicy czy imiê którego¶ z dzieci itp.). Opowiada o drodze ksi±¿ki od autora do czytelnika – o pracy ilustratora, redaktorów, wydawcy, drukarzy. Zdradza, sk±d czerpie pomys³y na wiersze. Z zapa³em odpowiada na wszystkie pytania.

SPOTKANIA Z UCZNIAMI

Spotkania z uczniami to weso³e lekcje jêzyka polskiego. Autorka t³umaczy, pos³uguj±c siê ¿artobliwymi przyk³adami, czym s± frazeologizmy i przys³owia, wskazuje ró¿nice miêdzy nimi. Wspólnie z dzieæmi poszukuje wyrazów wieloznacznych. A przede wszystkim tropi byki, czyli te najczê¶ciej (i te trochê rzadziej) pope³niane b³êdy jêzykowe. Wpuszcza s³uchaczy w maliny, nabija w butelkê i wyprowadza w pole. A wszystko po to, by zachêciæ do wiêkszej dba³o¶ci o polszczyznê, uwra¿liwiaæ na ni±, przekonaæ, ¿e choæ jêzyk polski znamy najlepiej ze wszystkich jêzyków ¶wiata, to wiedzê o nim warto wci±¿ pog³êbiaæ. Bo kto siê nigdy nie zastanawia³, która z form jest prawid³owa: 10 deko czy 10 deka? Wymy¶leæ czy wymy¶liæ? Kto nie s³ysza³ (b³êdnych!) zwrotów: w ka¿dym b±d¼ razie, cofaæ siê do ty³u czy pó³torej miesi±ca? Komu nie zdarzy³o siê powiedzieæ: w³anczam albo poprosiæ: ubierz buty?

Tê powa¿n± wiedzê autorka ilustruje (pozornie!) niepowa¿nymi wierszami. Chêtnie te¿ odpowiada na wszystkie pytania – czy to zwi±zane z prac± pisarza, czy dotycz±ce zawi³o¶ci polszczyzny.

======================

Micha³ Kapolka: \"Zielone Skrzypce\"-Polonia-Laureat Proza - M³odsza Grupa Wiekowa Szko³y Podstawowej 

Maya Sadowski: \"¯abka Rechotka i Ptaszek Æwirek\"- Polonia-Wyró¿nienie Proza - M³odsza Grupa Wiekowa Szko³y Podstawowej 

Alexandra Bartoszek: \"Magiczna Ro¿czka\"-Polonia-Wyró¿nienie Proza - M³odsza Grupa Wiekowa Szko³y Podstawowej 

Karmel Jaber: \"Bajka o Gnomku\"- Polonia-Wyró¿nienie Proza - M³odsza Grupa Wiekowa Szko³y Podstawowej


  Zapisy na rok Szkolny 2015 - 2016
  Zapisy na rok szkolny 2015 - 2016

13 Wrze¶nia 2015 (niedziela), godz 10:00 am - 1:00 pm w budynku przedszkola, wej¶cie od Ray Street - stary ko¶ció³ek odbêd± siê zapisy na rok szkolny 2015 - 2016.

Rozpoczêcie roku szkolnego - 19 Wrze¶nia (sobota) 2015

9:00 - msza ¶wiêta
10:00  - Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego
11:00 - 12:00 Zajêcia w klasach


Przyjmujemy dzieci od 2 lat do 3 klasy Liceum koñcz±cej siê matur±. Szko³a organizuje tak¿e kurs jêzyka polskiego dla doros³ych.

Dyrektor szko³y - Ewa Sadowska - Chetnik - (201) 893-4896
www.polishschool.info

Szko³a zatrudni nauczyciela muzyki oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego z wykszta³ceniem wy¿szym, pedagogicznym do prowadzenia zajêæ z muzyki i rytmiki.
  Matura 2015
  

Matura 2015

15 i 16 maja w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanis³awa Kostki w Garfield odby³ się wewnątrz szkolny egzamin końcowy na poziomie klas licealnych. Zgodnie z polską tradycją nazwany Maturą (nawet kasztany kwit³y tradycyjnie w te dni). By³ on uwieńczeniem jedenastoletniej edukacji w polskiej szkole. W 2015 roku do egzaminu przystąpi³o 17 uczniów: Cyran Joanna, Drążek Gabriella, Dul Dominica, Gil Dawid, Hasiak Jaros³aw, Ivashka Kamila, Kobylarz David, Kubasek Michelle, Mrugalla Nicole, Orze³ Adam, Osenkowska Jagoda, Piedel Anna, Pobiarzyn Monika, Roszkowski Christian, Smusz Jessica, Walicki Mateusz, Zięba Julia.

Przebiega³ on dwuetapowo. W piątek 15 maja odby³a się część pisemna w ca³ości oparta na Inwokacji z “Pana Tadeusza”. Polega³a na sprawdzianie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zastosowaniu wiedzy w praktyce, wykazaniu się wiedzą gramatyczną i ortograficzną. Maturzyści pisali też wypracowanie na wybrany temat. Najczęściej wybieranym tematem by³y refleksje na temat Inwokacji w formie listu do przyjaciela (10 prac). Sześciu uczniów wybra³o temat, który brzmia³: Czym dla Mickiewicza jest ojczyzna? - wykorzystaj pierwsze cztery wersy Inwokacji. Jedna praca – Jakie są najważniejsze wspomnienia poety z „kraju lat dziecinnych”, opisane w Inwokacji. Część ustna polega³a na udzieleniu odpowiedzi na dwa losowo wybrane pytania z zakresu historii literatury polskiej oraz z teorii literatury.

Uczniowie popisali się dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie. Wykazali się niejednokrotnie nie tylko wiedzą mechaniczną, ale logicznym myśleniem, bogatym s³ownictwem i pięknym stylem wypowiedzi.

Suma ocen z części pisemnej i ustnej dawa³a ocenę ogólną. Chociaż nie wszyscy zdający otrzymali ocenę najwyższą, to generalnie egzamin wypad³ bardzo dobrze.

Wszyscy bez wyjątku egzamin dojrza³ość i z „bycia Polakiem” zdali na celujący, „bo być Polakiem, to znaczy mieć polskie obowiązki”, a uczęszczanie do polskiej szko³y przez jedenaście lat jest spe³nieniem tego polskiego obowiązku. Gratulacje dla uczniów i ich rodziców za wytrwa³ość, obowiązkowość i cierpliwość.


Ewa Bluj 

  Bal Polskiej Szko³y w Garfield
  

  Wiadomo, ¿e nie sam± nauk± czy prac± cz³owiek ¿yje i trzeba siê czasami zabawiæ, rozerwaæ, zmêczyæ inaczej... 31 stycznia 2015 roku w restauracji The Victorian w Elmwood Park, NJ, odby³ siê 21. Bal Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanis³awa Kostki w Garfield, NJ

Bal rozpoczê³y: dyrektor szko³y Ewa Sadowska-Chêtnik oraz wicedyrektor Halina Pyttel, które powita³y nauczycieli, rodziców uczniów i przyjació³ szko³y. Zaczê³o siê bardzo karnawa³owo, bowiem na pierwszy ogieñ poszli tancerze Joseph's Dance Studio Józefa Pa³ki. Wyst±pi³y dwie pary: pocz±tkuj±ca dzieciêca para Agnieszka Szymañska-Victor Lubnicki oraz Sylwia Sochacki-Konrad Trojanowski wicemistrzowie USA w kategorii Junior II Silver w tañcach standardowych. Obydwie tancerki s± uczennicami tej szko³y. Ponadto Sylwia zosta³a wybrana na Miss Publiczno¶ci podczas Festiwalu Tygodnika PLUS w maju 2014 roku.
Ka¿dy taniec w wykonaniu tych par by³ poprzedzony krótkim wierszem, wyg³oszonym przez Józefa Pa³kê, mówi±cym o w³a¶nie prezentowanym tañcu. Wiersze napisa³ sam Józef Pa³ka. Obydwie czê¶ci pokazu – najpierw tañce standardowe, a potem latynoamerykañskie – zosta³y nagrodzone wielkimi brawami. Po zakoñczeniu pokazu rozlosowano 5 certyfikatów na bezp³atn± naukê tañca w tym studiu.
Nieco pó¼niej, po krótkiej serii tañców dla wszystkich, przy muzyce znakomicie graj±cego zespo³u Bez Szefa, odby³a siê aukcja obrazu Marii Sibili – zaprzyja¼nionej ze szko³± malarki. Poprowadzili j± cz³onkowie zarz±du szko³y – Magda i Robert Gulewiczowie. Obraz zosta³ zakupiony przez pañstwa Nieradków.
Podczas balu panowa³a bardzo mi³a atmosfera i wyj±tkowo szampañski nastrój. Dochód z zabawy zostanie przeznaczony na potrzeby szko³y. Jak wiadomo, organizacja takiego balu zazwyczaj odbywa siê przy mocnym wsparciu sponsorów – czyli ludzi dobrej woli. 21. Bal Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanislawa Kostki w Garfield wsparli finansowo i rzeczowo: Spencer Savings Bank - Marzena Czachor, RGM Contractors , LLC - Robert Gulewicz, Maria Sibila, Józef Pa³ka i Joseph's Dance Studio, kwiaciarnia Dahlia Flowers, piekarnie: Krystyna, Garfield i Polonia; polskie sklepy: Piast Meats & Provisions , Inc., Polish Delicacy House, Mieszko, Bratek Deli Garfield, Golden Eagle Delicatessen, Polski Smak, Super Deli, Krakus Foods Inc.; salony Piêkno¶ci: TN Hair Salon & Spa, Evolution European Beauty Salon, Enesa Hair Studio, Fuda  Beauty Salon; Chester Auto Repair, Inc., APG Trade Inc., The Hot Grill, rodzice, uczniowie i nauczyciele szko³y.
  Bale Karnawa³owy i Zabawa Karnawa³owa
  
  Dwulatki
  

Zajecia dla 2-latkow - rozwoj poprzez zabawe

Drugi rok ¿ycia dziecka to bardzo wa¿ny okres w jego rozwoju, szczególnie pod wzglêdem psychicznym. Maluch dojrzewa b³yskawicznie, przyswaja bardzo du¿o nowych informacji, poznaje ¶wiat, uczy siê nowych umiejêtno¶ci. Zaczyna okre¶laæ granice swojej autonomii, kszta³tuje siê jego niezale¿ne „Ja”, uczy siê komunikacji, empati, wyra¿ania identyfikacji uczuæ, radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Wszystko to, czego do¶wiadcza dwulatek, stanie siê podstaw± dla jego dalszego rozwoju. Dlatego niezmiernie wa¿ne jest, by dziecko poznawa³o ¶wiat i interesowa³o siê otaczaj±c± je rzeczywisto¶ci±. Najlepiej uczyæ maluchy przez zabawê. Zabawy s± niezbêdnymi elementami w ¿yciu dziecka, zapewniaj±cymi mu wszechstronny rozwój. Dziêki zabawie dziecko szybciej uczy siê wielu nowych rzeczy, bo robi je w przyjazneji mi³ej atmosferze, a do¶wiadczenie, jakie zdobywa przydaje mu siê wpó¼niejszym ¿yciu.

 Na zajêciach prowadzone bêd± nastêpuj±ce rodzaje zabaw:

1. zabawy grupowe - kontakt z rówiesnikami

2. zabawy muzyczno - rytmiczne - muzyka dla smyka: wra¿liwosæ s³uchowa, ruch

3. zabawy ruchowe - wyginam smia³o cia³o: sprawnosæ fizyczna, rozwoj motoryki (si³a, szybkosæ, zrêcznosæ)

4. zabawy plastyczne dwie r±czki mam - koordynacja wzrokowo-ruchowa, zdolnosci manualne

5. zabawy logopedyczne - zabawy buzi i jêzyka: sprawnosæ narz±dów mowy

 Zajêcia bêd± odbywa³y siê w ka¿dy pi±tek od godz.5:00 do godz. 6:00 z udzia³em rodziców. Dziêki obecno¶ci rodzica dziecko ³atwiej nabiera pewno¶ci siebie w kontaktach z rówie¶nikami, a rodzic, zachêcaj±c go do wspólnej zabawy,pomaga w stymulowaniu aktywno¶ci dziecka.

Pierwsze spotkanie 3 pazdziernikaw budynku starego koscio³a przy Ray Str.

Zapisy telefonicznie 973 246-4903  p. Natalia lub u dyrektora szkoly p. Ewa Sadowska - Chetnik 201 893-4896

 ZAPRASZAMY

  Zapisy na Nowy rok 2014/2015
  
  „Wakacje, znów bêd± wakacje!”
  

7 czerwca uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni go¶cie uroczy¶cie po¿egnali rok szkolny w Szkole Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¦w. Stanis³awa Kostki w Garfield. Rok Szkolny 2013/2014 to wa¿na data w historii polskiej szko³y w Garfield, to rok szczególny, jubileuszowy – 20-lecie istnienia placówki, rok wytê¿onej pracy uczniów i nauczycieli, którzy dokonali wszelkich starañ, aby by³ to czas wyjatkowo efektywny i atrakcyjny. Kalendarz szkolny, oprócz zajêæ edukacyjnych zawiera³ wiele ró¿norodnych aktywno¶ci i uroczysto¶ci m.in. akademie patriotyczne, tradycyjne jase³ka, uczniowska zabawa karnawa³owa, ¶wiêtowanie 20-lecia szko³y(rocznicowy program artystyczny, nagrody i odznaczenia, honorowi go¶cie, jubileuszowa zabawa), konkursy szkolne, miêdzyszkolne i miêdzynarodowe, egzaminy: Comprehensive Examination in Polish Language, egzamin maturalny i wiele innych wydarzeñ. Pracowity rok zamyka³ Dzieñ Otwarty Szko³y, podczas którego, mo¿na by³o podziwiaæ artystyczne talenty naszych wychowanków. W sobotê 7 czerwca ponad 333 uczniów przedszkola i szko³y podstawowej oraz liceum otrzyma³o zas³u¿one ¶wiadectwa i rozpoczê³o letnie wakacje.

Msz± ¦wiêt± rozpoczê³a siê ceremonia po¿egnania ze szko³± klas ósmych i maturzystów. Wagê uroczysto¶ci podkre¶la³a obecno¶æ zaproszonych go¶ci w osobie pani Marii Marchwiñskiej – Prezes Terenowy NJ CSPD, sponsorów : Pani Marzeny Czachor – Spencer Savings Bank oraz pañ: Rity Korynski ze wspó³pracownic±, reprezentuj±cych P-SFCU, a przede wszystkim rodziców absolwentów.

Mottem programu artystycznego, który pod kierunkiem wychowawczyni pani Lucyny ¯ak zaprezentowali ósmoklasi¶ci, sta³y siê s³owa Edmunda Osmañczyka:


“Jeste¶my Polakami !

I tego ¿adna moc nie zmieni !

Bóg z nami, Sprawa z nami.

Bóg nam wiar± serca rozpromieni³ !

Rod³o królewskie mamy !

Jeste¶my Polakami !”

/”Pie¶ñ Rod³a”/


Przepe³nione patriotyzmem, podkre¶laj±ce polsk± to¿samo¶æ, s³owa wypowiadane przez uczniów przykuwa³y uwagê nie tylko tre¶ci±, ale wzbudza³y podziw czysto¶ci± jêzyka, poprawno¶ci± dykcji i interpretacji. £ezka w oku zago¶ci³a u niejednego na sali, kiedy Veronica Tecza za¶piewa³a “Tak niedawno ¿e¶my siê spotkali...” Równie¿ klasa maturalna prowadzona przez pani± Jolantê Szarlej doda³a atrakcyjny punkt programu w postaci piosenki “ Powrócisz tu” w wykonaniu Wiktora Zió³kowskiego. Piêkny wystêp ósmoklasi¶ci(24 uczniów) i maturzy¶ci(19 uczniów) zakoñczyli podziêkowaniem dla rodziców i nauczycieli.

Nastepnie pani dyrektor szko³y Ewa Sadowska - Chêtnik rozpoczê³a ceremoniê wrêczania nagród i wyró¿nieñ. Specjalne dyplomy uznania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie za zas³ugi w krzewieniu tradycji i kultury polskiej, za wieloletnie zaanga¿owanie w dzia³alno¶æ szko³y oraz za udzia³ w licznych uroczysto¶ciach i konkursach otrzymali: Magdalena Zajkowski, Pawe³ Zajkowski i Veronica Tecza. Ka¿dy z maturzystów otrzyma³ list gratulacyjny od Ambasadora RP w Waszyngtonie oraz specjalne upominki od Spencer Savings Bank, które otrzymali równie¿ wyró¿nieni uczniowie z klasy ósmej: Dominika Wiktorowski, Filip Checko, Paulina Walicka, Samantha Stawowy, Klaudia Kosiorowski i Victoria Sroka.

Nagrody specjalne, certyfikaty zosta³y ufundowane przez P-SFUK dla uczniów wyró¿nionych przez Radê Pedagogiczn±: Agnieszka Szymanska 4a, Micha³ Kapolka 4b, Mateusz Lyczko 5a, Julia Bednarz 5b, Rafa³ Kita 6a, Iza Sadowska 6b, Alekxandra Kudliñski 7a, Natalia So³tys 7b, Michalina Król 8, Natalia Siwiec 9, Dominica Dul 10, Patricia Patlewicz 11, Wiktor Zió³kowski 11.

Nagrody szkolne w podziêkowaniu za pracê na rzecz szko³y otrzymali: Magdalena Zajkowska, Pawe³ Zajkowski, Józef Magiera i Wiktor Zió³kowski.

Dla wszystkich wielkie brawa i gratulacje! Szczególnie maturzystom, którzy przez trzyna¶cie lat szko³y (przedszkole, zerówka, szko³a podstawowa 8lat, liceum 3 lata) wytrwale pokonywali kolejne etapy edukacji, a¿ do egzaminu maturalnego, który by³ sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejêtno¶ci. By³ pieczêci± potwierdzaj±c± narodow± to¿samo¶æ:“Jeste¶my Polakami ! I tego ¿adna moc nie zmieni !”

Uroczysto¶æ zakoñczy³a siê poczêstunkiem, pami±tkowymi zdjêciami i pysznym tortem, który dla obu klas ufundowa³ Spencer Savings Bank.

Maturzystom ¿yczymy, aby ”siêgali gdzie wzrok nie siêga” i wytrwale realizowali swoje marzenia. Ósmoklasistom natomiast, aby wypoczêli, a po wakacjach z now± energi± wrócili do liceum.

Wszystkim: uczniom, rodzicom, zaproszonym go¶ciom, dyrekcji i nauczycielom ¿yczymy wspania³ych, bezpiecznych wakacji! 

Ewa Bluj


  JUBILEUSZ 20-LECIA SZKO£Y
  

JUBILEUSZ 20-LECIASZKO£Y JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ IM. ŚW. STANIS£AWA KOSTKI W GARFIELD

  Stanis³aw Kostkaszesnastowieczny polski święty uznawany jest za patrona m³odzieży. Silnaosobowość. Nie imponowa³y mu mody, wygodne życie. Nie ulega³ wp³ywom otoczenia. Ży³ z pasją. Święty Stanis³aw Kostka patronuje Szkole Języka iKultury Polskiej w Garfield, która w 2014 roku obchodzi jubileusz 20-lecia. Szko³ą kieruje od wielu lat pani dyrektor Ewa Sadowska-Chętnik wraz z Gronem Pedago-gicznym: Maria Magiera, Elżbieta Hanaka, Jolanta Bąk, JoannaSyniec, Jadwiga Wala-Callahan, Joanna Soko³owska, Marta Guzik, Emilia Sowa, Krystyna Siedlecka, Natalia Stobierska, Ma³gorzata Niepokój-Laszczka, Halina Pyttel, Lucyna Żak, Ewa Bluj, Jolanta Szarlej, Ma³gorzata Polus, Halina Sibik, S³awomirPobiarzyn, Zbigniew Zamolski przy wspó³pracy rodziców z przedstawicielem Magdaleną Gulewicz. Godne podkreślenia jest to, że szko³a od początku istnienia funkcjonuje w tym samym budynku należącym do Parafii im. św.Stanis³awa Kostki w Garfield z księdzem proboszczem Edwardem Szpiech.Dzia³alność placówki jest wielopoziomowa i wielokierunkowa. Zajęcia edukacyjne odbywają się w piątkowe wieczory i soboty. Obejmują: program “Dwulatki”, zajęcia przedszkolne, szko³ę podstawową i liceum. Bogata oferta zajęć dodatkowych takich jak kó³ka: plastyczne, teatralno-taneczne, dziennikarskie, matematyczne pozwalają dzieciom rozwijać swoje talenty i wzorem naszego patrona żyć z pasją. Każdego roku podczas Dnia Otwartegoszko³y uczniowie prezentują swoje umiejętności. Wysoki poziom występów oraz wspania³a atmosfera, która im towarzyszy świadczy o ogromnym zaangażowaniu, ciężkiej, systematycznej pracy i autentycznej radości i zadowoleniu z osiagniętych rezultatów. Artystyczne osiągnięcia uczniów szko³y, to nie jedyny powód do dumy. Również w dziedzinie wiedzy zdobywają oni najwyższe nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, a nawet międzynarodowych takich jak: Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i M³odzieży, Konkurs Krasomówczy Fundacji Kościuszkowskiej, Astronomiczna Przygoda z Kopernikiem, Konkurs Matematyczny Kangur, Konkurs Centrali Polskich Szkó³ Dokszta³cających oraz Szkolny Konkurs Biblioteczny. Wysoki poziom szko³y potwierdzają znakomite wyniki z Comprehensive Examination in Polish Language, który przeprowadzany przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Jest to efekt wieloletniej solidnej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców od przedszkola do liceum. Ważnym elementem misji szko³y, a zw³aszcza szko³y polskiej jest wychowanie patriotyczne. Nauka języka polskiego, historii i geografiipolskiej to priorytety szko³ypolskiej w Garfield, jak również kultywowanie tradycji i zwyczajów ojczystychoraz pamięć o wielkich Polakach, datach i wydarzeniach ważnych w dziejach Polski. Kalendarz szkolny wype³niony jest uroczystościami podkreślającymi nasząpolską tożsamość narodową, bo „być Polakiem, to brzmi dumnie”. Szko³a staledoskonali i rozszerza ofertę edukacyjną, ale przede wszystkim zabiega oprzyjazną atmosferę opartą na zaufaniu,  wspó³pracy i otwartości. Opróczzajęć lekcyjnych i kó³ek zainteresowań w szkole mają miejsce spotkania zciekawymi ludźmi, przedstawienia szkolnego teatru, karnawa³owe zabawy iuroczystości szkolne. Istnieje również biblioteka szkolna, która dysponujebogatym księgozbiorem literatury. Wszystkie dzia³ania szko³y w zakresieedukacji i wychowania mają na celu przekazywanie uczniom dziedzictwa narodowego, skarbu kultury polskiej, będącej efektem wysi³ku wielu pokoleń.
  Gratulacje z okazji 20-lecia istnienia szko³y
  


  Bal Jubileuszowy
  
  Bal karnawalowy 2014
  
  Kalendarz na rok szkolny 2013/2014
  
  XXIX edycja Miêdzynarodowego Konkursu Literackiego
  

Po raz kolejny Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanis³awa Kostki w Garfield przyjmowa³a go¶ci w ramach podsumowania XXIX edycji Miêdzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej. Oficjalne rozdanie nagród dla wszystkich nagrodzonych uczniów szkó³ polonijnych Wschodniego Wybrze¿a mia³o miejsce tydzieñ wcze¶niej 29 wrze¶nia br. w Konsulacie Rzeczypospolitej Polski w Nowym Jorku. W ubieg³± sobotê 5 wrze¶nia br. do polskiej szko³y w Garfield zawitali: Dr Marianna Borawska – literaturo znawca z Uniwersytetu w S³upsku oraz Renata Jujka – koordynator konkursu na Wschodnim Wybrze¿u, a od niedawna Prezes Okrêgowy Szkó³ Polskich na Nowy Jork.

- Jest mi niezmiernie mi³o byæ tu, w waszej szkole, której uczniowie zdobyli najwiêcej nagród w tegorocznej 29 edycji konkursu – powiedzia³a Dr Borawska.

Ale prawda jest te¿ i taka, ¿e nie by³o by tyle zdobytych trofeów, gdyby nie wspania³a postawa pedagogiczna grona nauczycielskiego szko³y polskiej w Garfield, a zw³aszcza jej dyrekcji w osobach: mgr Ewy Sadowskiej –Chêtnik oraz jej zastêpcy mgr Haliny Pyttel. Doping nauczyciela jest niezmiernie wa¿ny w ka¿dej pracy ucznia, a je¶li tendoping jest pokierowany sercem, to owoce same przyturlaj± siê do ucznia.

 Oprócz nagród przewidzianych przez organizatorów Miêdzynarodowego KonkursuLiterackiego dla Dzieci M³odzie¿y Gimnazjalnej w S³upsku, szko³a polska w Garfield przyzna³a swoje w³asne, pieniê¿ne nagrody. 

Prócz tego szko³a sprezentowa³a  p. Renacie Jujce i Mariannie Borawskiejprzepiêkne prace uczniów wykonane pod czujnym okiem p. Haliny Sibik, podczaszajêæ plastycznych prowadzonych w szkole.

Podarowane obrazy tak zachwyci³y obdarowane panie, ¿e Dr Borawska na pami±tkê swego pobytu zostawi³a szkole rysunek „Lokomotywa ¿ycia Tuwima” narysowany przez s³uchaczy UniwersytetuTrzeciego wieku w S³upsku oraz reprodukcjê malarsk± s³ynnej ³aweczki zsiedz±cym Tuwimem na dworcu kolejowym w £odzi, a tak¿e reprodukcjê portretu Tuwima narysowanego przez Witkacego,

Po tak mi³ym wstêpie, uczniowie mieli okazjewys³uchaæ bardzo ciekawej prelekcji o ¿yciu i twórczo¶ci Juliana Tuwima, jako, ¿e rok 2013 jest rokiem Tuwima, bowiem w tym roku przypada 60 rocznica jego ¶mierci. Przy okazji Dr Marianna Borawska da³a siê poznaæ, jako wspania³a recytatorka wierszy poety.  

By³o to bardzo przyjemne przedpo³udnie w ramach obchodów 20-lecia istnienia Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej  im. ¶w. Stanis³awa Kostki wGarfield.    

  Zapisy na Nowy Rok szkolny 2013/2014
  
  Miracle for Maria Kutyla
  

Nonprofit organization

7 Lehigh Avenue

Clifton, NJ 0712

Tel. 973 462 4090

Tel. 973 710 8524 miracleformaria@live.com

Incorporator: Wieslaw Kutyla

First Board of Trustees: Wieslaw Kutyla

Jerzy Kutyla

Krystyna Stroinski

August 19, 2013
Dear Sir or Madam,
We are hosting a fundraiser for our friend Maria Kutyla, who is a sixteen year old cancer patient.
She was diagnosed with Ewing’s Sarcoma (a rare bone cancer) last June and was forced to undergo extensive surgical, chemo, and radiation therapy. She beat it for a couple of months, but after an MRI ordered due to back pains, discovered another tumor growing on her lumbar spine. She had yet another surgery to remove it; Maria is currently looking for alternative treatment to combat her cancer.
Insurance fails to cover the cost of experimental treatment, especially one
out of state, so Maria and her parents are struggling to get by. Thus, our fundraiser was born.
The fundraiser will be held on September 8th 2013 from 1pm to 4pm in Mario’s Pizzeria on 710 Van Houtan Ave, Clifton New Jersey. Our plan is to host a raffle during the fundraiser with wonderful prizes.
We would like your thriving business to donate a prize for our cause. If you’d like to donate money please go to www.giveforward.com and search “Miracle for Maria Kutyla” or you can make out a check to Miracle For Maria Kutyla and mail it to Miracle for Maria Kutyla, 7 Lehigh Ave. Clifton, NJ 07011

Sincerely,
Friends of Maria Kutyla

  Zakoñczenie roku szkolnego 2012/2013
  

W niedzielê, 10 czerwca 2013, w klubie Wis³a wGarfield, NJ odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego klasy VIII oraz tegorocznych maturzystów Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanis³awaKostki w Garfield. W¶ród zaproszonych  go¶ci na ceremonierozdania nagród, ¶wiadectw i dyplomów przybyli: prezes Centrali Szkó³ Polskich Wschodniego Wybrze¿a - DorotaAndraka wraz z mê¿em oraz Jan Wo¼niak – prezes honorowy.

Tegoroczne zakoñczenie roku szkolnego by³o inne ni¿ zwykle.

- Jest to koniec pocz±tku. – powiedzia³a dyrektor szko³y p. Ewa Sadowska-Chêtnik- Rozpoczynamy bowiem obchody 20-lecia istnienia szko³y polskiej w Garfield. W¶ród licznego grona pedagogicznego s± nauczyciele, którzy ze szko³± zwi±zani s± niemal od pocz±tku jej za³o¿enia i pamiêtaj± tegorocznych maturzystów jako przedszkolaków.

W niedzielê mo¿na by³o przekonaæ siê, ¿e zasiane przed laty ziarno mi³o¶ci do Polski wyda³o bogaty plon. Na zadane pytanie „Czy warto chodziæ do polskiej szko³y?” Aleksandra Syniec powiedzia³a:„Mo¿e nie jestem najlepsza w czytaniu, pisaniu czy mówieniu po polsku, ale chodz±c do polskiej szko³y zakocha³am siê w mojej ojczy¼nie i teraz naprawdê czujê siê zwi±zana z ni± duchowo i ka¿demu powiem, ¿e jestem Polk±.”

S³owa te chwyci³y za serce niejedn± osobê obecn±na sali, a pani prezes, Dorota Andraka, by³a tak wzruszona, ¿e podarowa³a Oliotrzymany wcze¶niej bukiet kwiatów.

  Matura 2013
  Klasa XI - lista uczniow:
 
1. Atiencia Alexandra
2. Kapolka Anna
3. Maniak Sylwester
4. Nowak Aneta
5. Nowobilska Agnieszka
6. Rusiecki Karolina
7. Pobiarzyn Marta
8. Soltys Daniel
9. Surdyka Andzelika
10. Syniec Aleksandra
11. Tomczyk Natalia
12. Zak Patrycja
 
  II Edycja Targów Edukacyjnych Uczelni polskich w NYC
  
  Bal Karnawa³owy 2013
  
Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej imienia ¦w. Stanis³awa Kostki w garfield zaprasza 9 lutego br na Bal karnawa³owy

NASI SPONSORZY BALU KARNAWA£OWEGO 2013

1. Spencer Savings Bank – Marzena Czachor
2. Remax Halina, Krzysztof  Strzepek
3 .Andrzej & Kika Latawiec, Maria i Jan Kiesling
4. Kwiaciarnie: Dahlia Garfield
5. Piekarnie: Krystyna, River Drive Garfield,
6. Polskie Deli: Piast,  Polish Delicacy   House,  Mieszko
7. Salony Piêkno¶ci: TN Hair Salon & Spa,   ENESA
8. CHESTER Auto Repair, Inc
9. Ars Catholica 
10. Rodzice, Uczniowie I Nauczyciele Szko³y polskiej w Garfield

  Nasza Szko³a
  
  Jase³ka 2013
  ON JEST KRÓLEM
Do stajenki pielgrzymuj± pastuszkowie,nadci±gaja orszaki trzech króli, nastepnie przychodz± dzieci z rodzicami. Wszyscy przyklêkaj±, k³aniaj± siê i ¶piewaj± Jezusowi narodzonemu w stajence betlejemsiej. Jednog³o¶nie pytaj± czy to w³a¶nie ON jest KRÓLEM. A wszystko to mo¿na bylo zobaczyc na scenie w wykonaniu uczniów z kó³ka teatralnego prowadzonego przez panie Elzbietê Hanaka i Nataliê Stobiersk±. Wspania³a gra aktorów i oprawa muzyczna sprawi³y ¿e widzowie bili gromkie brawa a ¶wiateczne pastora³ki d¼wiêcza³y w uszach przez ca³e ¶wiêta.
  Uwaga - Nowo¶æ. Zajêcia dla 2-latków!!!
  
  Zapisy na rok szkolny 2012 - 2013!!!
  

Aby ¶ci±gn±æ aplikacje kliknij TUTAJ

  Zakoñczenie roku szkolnego 2011/2012!
  I znów min±³ kolejny, osiemnasty ju¿, rok szkolny w Szkole Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. S. Kostki w Garfield, NJ. Jaki by³? Co przyniós³ nowego? Co po sobie pozostawi³?
Na pewno by³ to rok nowych do¶wiadczeñ i wyzwañ. Nasi uczniowie brali udzia³ w wielu konkursach szkolnych, miêdzyszkolnych i miêdzynarodowych odnosz±c w nich sukcesy. Najbardziej spektakularne zwyciêstwo odnie¶li¶my podczas miêdzyszkolnego konkursu w Clark zorganizowanego przez Centralê Polskich Szkó³ Wschodniego Wybrze¿a, po¶wiêconego wybitnej polskiej uczonej, Marii Sk³odowskiej-Curie.  Pawe³ Zajkowski zaj±³ I miejsce w kategorii dyktando dla klas 5-6, Magdalena Zajkowska zajê³a, po jednej dogrywce, II miejsce w kategorii quiz dla klas 7-8, a Weronika Têcza zajê³a, po dwóch dogrywkach, IV miejsce w kategorii quiz dla kas 5-6.
Kolejnym naszym sukcesem jest zdobycie III miejsca na miêdzynarodowym konkursie matematycznym Kangur. Otrzyma³a go Kaja Augustyniak.
A jak ju¿ jeste¶my przy konkursach miêdzynarodowych, to warto wspomnieæ, ¿e praca literacka Victorii Fory¶ „Jak dziadek pozna³ moj± babciê” zdoby³a wyró¿nienie w konkursie Byæ Polakiem fundacji ¦wiat na Tak. Z kolei  Dominika Wiktorowski napisa³a przepiêkny wiersz „List” otrzymuj±c za niego wyró¿nienie na XXVIII Miêdzynarodowym Konkursie Literackim Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej. Drugie wyró¿nienie, na tym¿e konkursie, przypad³o Angelice £yko za opowiadanie o Nowym Jorku. Ale oczywi¶cie nie samymi konkursami toczy³o siê nasze ¿ycie szkolne. Do grona braci szkolnej przyjêli¶my ok. 40 pierwszoklasistów pasuj±c ich na uczniów naszej szko³y. W grudniu odwiedzi³ nas ¶w. Miko³aj.
W karnawale zorganizowali¶my zabawê choinkow± dla dzieci oraz bal dla rodziców i przyjació³ naszej szko³y. W maju, po raz szósty odby³a siê w naszej szkole matura do której przyst±pi³o 19 maturzystów. Byli to: Drapa³a Damian, Haberny Krystyna, Hanaka Joanna, Karbarz Justyna, Konior Karolina, Kuty³a Szymon, Laban Patrick, Lasocha Ma³gorzata, Magiera Dominika, Nowak Daniel, Olszowy Damian, Serowik Izabela, Stolarz Marta, Sulich Hubert, Szot Justin, Szot Kevin, Wiktorowski Ma³gorzata, Wojtach Pamela, Wysocki Philip.
Nasi nauczycieli, pod koniec maja, szkolili swoje kwalifikacje zawodowe na XII Zje¼dzie Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago.
Na pocz±tku czerwca zorganizowali¶my Dzieñ Otwarty – Dzieñ Rodzinny po³±czony z Dniem Matki. Tego¿ te¿ dnia odby³ siê w naszej szkole pokaz kó³ek zainteresowañ. I pewnie jeste¶my jedn± z nielicznych szkó³, która mo¿e pochwaliæ siê a¿ sze¶cioma.  S± to kó³ka: plastyczne, muzyczne, taneczne, matematyczno-szachowe, teatralne i dziennikarskie w ramach którego wydawana jest co miesi±c nasza szkolna gazetka KOSTKA.    W czerwcu te¿, w restauracji  Wallington Exchange, po¿egnali¶my tegorocznych  ósmoklasistów i abiturientów.
Rok szkolny 2011/2012 Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. S. Kostki zakoñczyli¶my 9 czerwca.  
  Zmagania Konkursowe Clark
  
Jak zapewne wiecie 22 IV br. mieli¶my miêdzyszkolne zmagania konkursowe w Clark. Bra³y w nich udzia³ tylko trzy osoby w 3 konkurencjach na 9 mo¿liwych, czyli 2/3 szansy na wygranie zatracili¶my na w³asne ¿yczenie. Honoru szko³y bronili: Weronika Têcza, Magdalena Zajkowska i Pawe³ Zajkowski.

Nagrody otrzymali:
1. Pawel Zajkowski - I miejsce w dyktandzie kl. 5-6
2. Magdalena Zajkowska - po jednej dogrywce : II miejsce w quiz kl. 7-8
3. Weronika Tecza - po dwóch dogrywkach: IV miejsce w quiz kl. 5-6
  Sprawozdanie z Konkursu Matematycznego
  
Dnia 15 marca, 2012 roku uczniowie szko³y w Garfield wziêli udzia³ w konkursie matematycznym “Kangaroo 2012 in USA”. 
W konkursie tym uczestniczy³o 10-ciu uczniów w trzech kategoriach wiekowych: 
Klasy 1-2: cztery osoby
Klasy 3-4: trzy osoby
Klasy 5-6: trzy osoby
Byli to: (lista uczniów) 
Konkurs trwa³ 75 minut, zadania by³y o zro¿nicowanym stopniu trudno¶ci.
Prace zosta³y odes³ane do sprawdzenia. Z niecierpliwo¶ci± czekamy na wyniki.
Jak co roku, uczniowie otrzymali koszulki i upominki z logo “Math Kangaroo”. 
Po zakoñczeniu konkursu dzieci mia³y s³odki poczêstunek. Zrobili¶my te¿ pami±tkowe zdjêcia (zobacz w naszej galerii).

Oto lista uczniów bior±cych udzia³ w konkursie:
Samantha Stawowy
Marcin Boksz
Kacper Osenkowski
Tomasz Bartoszewicz
Andrzej Boksz
Wiktor Lidwin
Aleksandra Bartoszek
Kaja Augustyniak
Julia Bartoszewicz
Adam Bartoszek
  Konkurs Krasomówczy
  
10 marca 2012 w naszej szkole po raz trzeci odbyl sie konkurs krasomówczy. Dzieci mialy do wyboru albo opowiedzieæ wybran± przez siebie legendê albo wyrecytowaæ wiersz. Udzial w konkursie wziêli uczniowie z klas IIIa i IIIb oraz z Va i Vb. Poziom tegorocznego konkursu byl wyrównany dlatego jury w sk³adzie : Jolanta Szarlej, Malgorzata Niepokoj-Laszczka oraz Ludwika Zajkowska postanowi³o przyznaæ wszystkim pierwsze miejsca. Otrzymali je:

Aldo Munez-klasa 3 a - Pan Hilary Juliana Tuwima
Mateusz Lyczko -klasa 3 a- Leñ Jana Brzechwy
Natalia Soltys- klasa 5 a-Chrz±szcz Jana Brzechwy
Julia Stobierska-klasa 5a- Na straganie Jana Brzechwy
Krystian Krucon-klasa 5 a - legenda pt. \\\"Toruñskie pierniki\\\"
Patryk Pieciak - klasa 5b - legenda pt. \\\"Szewczyk Dratewka\\\"
Filip Ziolkowski- klasa 3b - Tom Jana Brzechwy


Serdeczne podziêkowania nale¿± sie rodzicom oraz paniom nauczycielkom, p.El¿biecie Hanaka i p. Emilii Sowie, przygotowuj±cym dzieci na konkurs. A tym ostatnim nale¿a sie gromkie brawa za wspania³e opanowanie tekstu. 
  Studniówka
  
STUDNIÓWKA

Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piêtrze,
z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze,
coraz mniej dzi¶ pamiêtam, coraz rzadziej siê ¶miejê,
pozosta³o mi jedno wspomnienie:

Mój pierwszy bal,
te walczyki leciutkie jak ¶wierszcze,
pierwszy bal,
czyje¶ oczy weso³e, na szczê¶cie.
Pierwszy bal.
Bal z myszk±, bal z ³ezk±, bal za mg³±,
i walczyki co jeszcze siê ¶ni±...       / Agnieszka Osiecka/Nie sposób stwierdziæ kiedy i gdzie odby³a siê pierwsza szkolna studniówka.
Byæ mo¿e jej pierwowzorów mo¿na by siê doszukaæ w jakich¶ ¿akowskich zwyczajach, jednak w formie tanecznej zabawy poprzedzaj±cej maturê nie mog³a zaistnieæ wcze¶niej, ni¿ po 1812 roku. To w³a¶nie wtedy reformator pruskiego szkolnictwa, Wilhelm von Humboldt ustanowi³ egzaminy dojrza³o¶ci i pocz±tkowo niewiele szkó³ ¶rednich mia³o prawo do ich przeprowadzania. 22 lata pó¼niej wprowadzono podzia³ egzaminu na czê¶æ pisemn± i ustn±. Zanim matura sta³a siê powszechnym zakoñczeniem ¶redniego etapu edukacji musia³o up³yn±æ sporo lat, na pewno jednak od pocz±tku nobilitowa³a zarówno szko³y, które uzyska³y prawa do przeprowadzenia maturalnych egzaminów jak i osoby, które mog³y wykazaæ siê maturalnym ¶wiadectwem. ¦wiadectwo maturalne pocz±tkowo by³o nie tyle przepustk± w doros³o¶æ, ile gwarantowa³o dobr± pracê. U¶wiadomienie sobie tego faktu mobilizowa³o m³odych ludzi do porzucenia rozrywek w okresie poprzedzaj±cym egzaminy i intensywnej nauki.
Dlaczego za okres ten przyjêto sto dni?
Byæ mo¿e okres trzech miêsiecy zosta³ uznany za wystarczaj±cy na powtórzenie i doszlifowanie przyswojonych wiadomo¶ci, byæ mo¿e czas wyznaczy³o europejskie zami³owanie do okr±g³ych liczb, ¿e setny dzieñ przed egzaminem uznano za ostatni dzieñ m³odzieñczej wolno¶ci i ostatniej zabawy pod kuratel± doros³ych.
St±d nazwa - studniówka.
Owe magiczne sto dni szansy na maturalny sukces poprzez historyczn± analogiê kojarzone jest czêsto z okresem stu dni szansy Napoleona na odrestaurowanie cesarstwa. Zw³aszcza przez grono pedagogiczne, które czêsto i chêtnie, acz nietaktownie przypomina o Waterloo i wieszczy podobn± klêskê mniej sumiennym uczniom.
Tej boj± siê wszyscy, bo wiedza wiedz±, ale pech ka¿dego mo¿e spotkaæ.
Maturzy¶ci, czyli ludzie ¶wiatli i ju¿ dojrzali przestrzegaj± wiêc pilnie przes±dów, które maj± im zapewniæ powodzenie na egzaminie.
Tak na wszelki wypadek, bo je¶li nawet nie pomog±, to na pewno nie zaszkodz±.
  Bal Karnawa³owy 2012 - Nasi Sponsorzy
  Nasi sponsorzy Balu Karnawa³owego 2012

1. Spencer Saving Bank - Marzena Czachor
2. Remax Halina, Krzysztof Strzepek
3. Square Enterprise - Wallington
4. Maria Sibila, Andrzej & Kika Latawiec, Urszula Rakoczy
5. Kwiaciarnia: Konwalia Wallington, Dahlia Garfield
6. Piekarnie: Krystyna, River Drive Garfield, Banas
7. Polskie Deli: Piast, Polish Delicacy House, Mieszko, Bratekm Golden Eagle Delicatessen
8. Salony Piêkno¶ci: La Salon, TN Hair Salon & Spa, Evolution European Beauty Salon, ENESA, Victoria Sebastian Salon
9. CHESTER Auto Repair Inc.
10. Rodzice, uczniowie, i nauczyciele szko³y polskiej w Garfield
  Bal Karnawa³owy 2012
  

Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¦w. Stanis³awa Kostki w Garfield zaprasza na

Bal Karnawa³owy

GRA ZESPÓ£ ZAMBROWIACY

Impreza odbêdzie siê dnia 11 lutego 2012 w:

The Royal Manor“- 454 Midland Ave. Garfield, NJ 07026

Cena biletu na bal wynosi tylko $55 od osoby
W cenie biletu zimny i gor±cy bufet oraz napoje bezalkoholowe.
Pocz±tek: godz. 19:00 - Cocktail Hour
Sprzeda¿ biletów 21 i 28 stycznia oraz 4 luty br. w godzinach: 11:00 – 13:00 (w gabinecie dyrektora szko³y).

Respektowany tylko czek lub money order

 

ZAPRASZAMY

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

11 lutego 2012  odbêdzie siê w „Wi¶le“
73 Main Street, Garfield NJ 07026
 szkolna zabawa karnawa³owa dla dzieci.


Program:

12:15 - 14:00: klasy przedszkolne oraz klasy od I do III
14:15 - 16:00: klasy od IV do XII.

Gra czadowy DJ S³awek

Mnóstwo niespodzianek oraz pizza!!!!

¯yczymy udanej zabawy

 

 

 

 

Rodzice nie bior±cy udzia³u w zabawie proszeni s± o dotacje czekiem w kwocie $40 od rodziny

73 Main Street, Garfield NJ 07026
tel. 973-772-2664 lub 201-873 5124
www.wislaclub.com

  ¦lubowanie Pierwszoklasistów
  W dniu 19 listopada 2011 roku uczniowie klas pierwszych Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej w Garfield dokonali aktu ¶lubowania pierwszoklasistow i zostali pasowani na uczniów szkoly.W uroczystosci wzielo udzial (20 IA + IB ogólna liczba) uczniów dwóch klas pierwszych, których wychowawczyniami s± panie: Joanna Soko³owski- IA i Jadwiga Callahan-IB. ¦wiadkami tego nies³ychanie wa¿nego wydarzenia w ¿yciu najm³odszych uczniów szko³y byli Pani Dyrektor Ewa Sadowska , nauczyciele, uczniowie klas starszych i m³odszych, rodzice i dziadkowie. Wszyscy byli lekko poddenerwowani, ale równie¿ dumni, ¿e w³a¶nie staj± siê czê¶ci± rodziny Polskiej Szko³y. Po krótkiej czê¶ci oficjalnej przyszed³ czas na czê¶æ artystyczn±. Pierwszoklasi¶ci zaprezentowali wiersze i piosenki a uczennice Weronika Têcza i Marta Cyrklaf przypomnia³y wszystkim legendê o powstaniu pañstwa polskiego " Lech, Czech i Rus". W¶ród wielu wa¿nych s³ów wypowiedzianych w tym uroczystym dniu najdobitniej zabrzmia³y jednak s³owa roty ¶lubowania. ¦LUBUJE BYÆ DOBRYM POLAKIEM ....Na pami±tkê tego wydarzenia uczniowie otrzymali pami±tkowe dyplomy oraz koszulki ze zdjêciem klasy i symbolem szko³y. Pani Jadwiga Callahan przygotowa³a dla wszystkich dzieci s³odk± niespodziankê.
  ¦wiêto Niepodleg³o¶ci Polski
  19 listopada 2011 w audytorium naszej szko³y odby³a siê akademia z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci Polski. Uczniowie klasy VIa, b przygotowali program artystyczny pt. "Odzyskanie Niepodleg³o¶ci Polski - 11 Listopada 1918r." Na rozpoczêcie uroczysto¶ci wprowadzono poczet sztandarowy i w skupieniu wys³uchano hymnu polskiego i amerykañskiego. Punktem pierwszym akademii by³o wys³uchanie utworu muzycznego Fryderyka Chopina Polonez A-Dur. Nastêpnie narrator przedstawi³ dzieje Polski, zanim nadszed³ upragniony dla Polaków Dzieñ Niepodleg³o¶ci 11 Listopada 1918r. W dalszej czê¶ci uczniowie recytowali przepiêkne wiersze nastêpuj±cych poetów: Janusz Szczepkowski "Opowiedz nam Ojczyzno", W³adys³aw Belza - "Z doli niedoli", Antoni S³onimski - "Niepodleg³o¶æ", Wies³awa Szymborska - "Gawêda o mi³o¶ci ziemi ojczystej", Zbigniew Jerzyna - "To jest Polska". Uczniowie pod kierunkiem Pani Marzeny Szawiñskiej za¶piewali pie¶ni patriotyczne: "Rota", "Marsz 1-szej brygady", "Piechota", "U³ani, u³±ni malowane dzieci", "Rozkwita³y p±ki bia³ych ró¿". Uczestnicy w tej akademii uczniowie klas starszych z powag± i spokojem wys³uchali swoich kolegów i kole¿anek z klas szóstych i by³a to dla nich wspania³a lekcja historii Polski.
  Polak – brzmi dumnie
  Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanis³awa Kostki w Garfield.

Po dziesiêciu miesi±cach ciê¿kiej i owocnej pracy spo³eczno¶æ Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej w Garfield po¿egna³a rok szkolny i z entuzjazmem przywita³a wakacje. Ostatnie dwie soboty by³y szczególnie wyj±tkowe dla szko³y. W dniu 4 czerwca odby³ siê pokaz talentów oraz dzieñ otwarty szko³y. W szkolnych ³awach zasiedli rodzice, którzy mieli szansê oceniæ atmosferê oraz pracê w szkole. Po tym edukacyjnym zastrzyku, przyszed³ czas na rozrywkê i to w najlepszym wykonaniu. Na scenie audytorium ko¶cio³a ¶w. Stanis³awa Kostki zakrólowali arty¶ci ka¿dej grupy wiekowej. Czê¶æ artystyczn± otworzy³a Pani Ewa Sadowska – Chêtnik, która pe³ni funkcjê dyrektora szko³y. Zachêci³a ona m³odzie¿ do rozwoju i troski nad talentami oraz wyrazi³a dumê i rado¶æ z faktu, i¿ pod skrzyd³ami polskiej szko³y w Garfield wzrasta tak wspania³a Polonia. Po przywitaniu g³os zabra³y dzieci i m³odzie¿. Jedna z prowadz±cych uczennic otworzy³a wystêp swoich kolegów s³owami: „Talent by³ i pozostanie darem, za który odpowiadaj± wszyscy, choæ otrzymuje go tylko jednostka. Ta odpowiedzialno¶æ ci±¿y na rodzicach, nauczycielach oraz wszystkich bliskich osoby utalentowanej.  Polska i Ameryka to ko³yski geniuszy muzycznych, aktorskich i tanecznych.  Dzisiejsze wystêpy bêd± potwierdzeniem, i¿ s³owiañska pracowito¶æ i amerykañska odwaga s± najlepsz± podstaw± do rozwoju talentu i sukcesu na scenie!” Uczniowie z wielk± odwag± oraz klas± zaprezentowali swoje umiejêtno¶ci: muzyczne, taneczne, aktorskie oraz sportowe. Publiczno¶æ wdziêcznie nagradza³a brawami, a obecni rodzice cichaczem ocierali ³zy wzruszenia. Nie tylko oni, tak¿e i nauczyciele oraz wychowawcy z wielkim wzruszeniem podziwiali ma³ych aktorów. To by³ pracowity i d³ugi dzieñ, pe³en emocji i wspania³ych chwil, dzieñ warty zapamiêtania.

            Kolejn± tak± dat± w kalendarzu Szko³y Jêzyka i Kultury ¶w. Stanis³awa Kostki by³o zakoñczenie roku szkolnego 2010/11, które odby³o siê 11 czerwca. W uroczysto¶ci wziê³y udzia³ wszystkie klasy zmian porannej oraz popo³udniowej, najm³odsza grupa szkolna – dwulatków oraz najstarsi – absolwenci klas ósmych szko³y podstawowej oraz klasy trzeciej liceum. Wnêtrze ko¶cio³a ¶w. Kostki podczas Mszy ¦wiêtej celebrowanej przez ksiêdza Piotra !!! bi³o rytmem kilkuset serc polskiej szko³y – uczniów, nauczycieli, rodziców, opiekunów i przyjació³ polskiej szko³y. Po dziêkczynnej Mszy ¦wiêtej w audytorium przystrojonym wspania³ymi pracami malarzy z kó³ka plastycznego prowadzonego przez Pani± Halinê Sibik, wszyscy przenie¶li siê do ba¶niowej krainy. Mali aktorzy polskiej szko³y zaprezentowali „Kopciuszka” w re¿yserii Pañ prowadz±cych Kó³ko teatralne – Natalii Stobierski i El¿biety Hanaki. W ten oto sposób dzieci – dzieciom ofiarowa³y wspania³y prezent na zakoñczenie szko³y, ich wielogodzinna praca i trud w³o¿ony w perfekcyjne przygotowanie siê do ról nagrodzony zosta³ wielkimi brawami i niezapomnianymi wra¿eniami. Podczas czê¶ci oficjalnej zosta³y wrêczone nagrody i wyró¿nienia, których jak co roku w polskiej szkole w Garfield jest bardzo wiele. Po po³udniu w audytorium zgromadzili siê absolwenci klas ósmych szko³y podstawowej oraz tegoroczni maturzy¶ci wraz z rodzicami i przyjació³mi. Tradycj± szko³y jest uroczyste zakoñczenie tych bardzo wa¿nych etapów edukacji. Cze¶æ oficjaln± rozpoczê³a dyrektor szko³y Pani Ewa Sadowska – Chêtnik, witaj±c uczniów, rodziców, nauczycieli oraz honorowych go¶ci, którymi byli Pani Maria Pa¼dzior – Marchwiñska – Prezes Okrêgowy Centrali Szkó³ Polskich oraz ksi±dz Piotr !!! Czê¶æ artystyczn± otworzy³ cudowny popis tegorocznej maturzystki – Oliwii Kuty³y, która zaprezentowa³a wariacjê z baletu „Paquita” (muz. Ludwig Minkus, choreogr. Marius Petipa). Po tym wspania³ym wystêpie, obie klasy zatañczy³y Poloneza, przygotowanego pod okiem Pani Marty Lasochy. Uczniowie z r±k Pani dyrektor, Pani Marii Pa¼dzor – Marchwiñskiej, Pani wicedyrektor – Haliny Pytell oraz wychowawczyñ – Pani Lucyny ¯ak oraz Pani Ewy Bluj odebrali wiele nagród, wyró¿nieñ i dyplomów, miêdzy innymi – nagrody Ambasadora, nagrody ufundowane przez Spencer Savings Bank, nagrody Unia dla Ucznia. Celem wszystkich tych wyró¿nieñ by³o podkre¶lenie faktu, i¿ polonijna m³odzie¿ jest wyj±tkowa, nietuzinkowa i zdolna oraz pracowita. Czê¶æ artystyczn± zakoñczy³y ¿yczenia oraz wymowne s³owa Pani Ewy Bluj: Kiedy¶ my¶la³am, ¿e ¿eby zostaæ patriot± nale¿y chwyciæ karabin do rêki i walczyæ o wolno¶æ i Ojczyznê, a Wy swoj± postaw± pokazujecie, ¿e to w³a¶nie Wy jeste¶cie przyk³adem wspó³czesnego patrioty – cz³owieka, który d±¿y do zg³êbiania wiedzy o kraju swoich przodków, cz³owieka, który wybiera jêzyk polski i kulturê polsk± i niesie j± dumnie przez ¶wiat.” Te s³owa trafi³y do dziewiêtnastu tegorocznych maturzystów oraz dwudziestu piêciu absolwentów klas ósmych polskiej szko³y w Garfield. Tak liczna grupa uczniów zamykaj±ca pewien rozdzia³ w swoim ¿yciu, równocze¶nie przewróci³a kartê kroniki szko³y.  Przed polsk± szko³± w Garfield nowy rok szkolny, nowa karta w kronice – Redakcja Tygodnika PLUS ¿yczy uczniom, nauczycielom i rodzicom, by by³a równie piêknie zapisana jak w minionym roku szkolnym.

autor Ewa Wojcik-Szczech 
  Matura 2011
  

6 i 7 maja 2011r. po raz pi±ty odby³y siê w naszej szkole matury. Klasê maturaln± w tym roku szkolnym przygotowywa³a p. Ewa Bluj. Pod jej okiem do egzaminu maturalnego przyst±pi³o 19 maturzystów. W pierwszym dniu matury uczniowie zdawali egzamin pisemny, który obejmowa³: test z czytania ze zrozumieniem tekstu z elementami gramatyki i teorii literatury oraz pisemn± wypowied¼ na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Ca³o¶æ oparta by³a na fragmencie "Syzyfowych prac" Stefana ¯eromskiego.

W drugim dniu matury liceali¶ci popisali siê werbaln± znajomo¶ci± jêzyka polskiego odpowiadaj±c na dwa pytania z historii literatury polskiej. Dope³nieniem by³a prezentacja multimedialna wybranej epoki literackiej.

W komisji maturalnej zasiadali: dyrektor szko³y - mgr Ewa Sadowska-Chêtnik, z-ca dyrektora szko³y - mgr Halina Pyttel, wychowawczyni klasy - mgr Ewa Bluj oraz mgr Ma³gorzata Polus, mgr Lucyna ¯ak i mgr Natalia Chmura.

  Nasi uczestnicy konkursu CPSD na Brooklynie
  

3. kwietnia 2011 roku odby³ siê konkurs zorganizowany przez Centralê Polskich Szkó³ Dokszta³caj±cych Wschodniego Wybrze¿a. Wyj±tkowo nie zdobyli¶my ¿adnych nagród, ale dla nas nasi uczniowie byli najlepsi i dziêkujemy im za reprezentajê naszej szko³y.

Oto lista uczniów:

1. Pawe³ Zajkowski reprezentowa³ klasy 4-6 w dyktandzie 

2. Anita Michalak reprezentowa³a klasy 7-8 w dyktandzie

3. Hubert Sulich reprezentowa³ kasy 9-12 w dyktandzie

4. Veronika Tecza reprezentowa³a klasy 5-6 w kategorii piosenek

5. Wiktor Zió³kowski reprezentowa³ klasy 7-8 w kategorii piosenek

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dziêkujemy za przygotowywanie siê do konkursu.  

  Nasi uczestnicy konkursu matematycznego KANGUR
  

Uczestnicy konkursu matematycznego KANGUR 2011

KLASA II

1. Andrezej Boksz

2. Wiktor Lidwin

KLASA III

1. Dominika Sawieljew

KLASA IV

1. Marcin Boksz

2. Kacper Osenkowska

3. Tomasz Bartosiewicz

KLASA V

1. Paulina Ziarno

2. Barbara Gnida

3. Samantha Stawowy

 

  Astronomiczna Przygoda z Kopernikiem 2011
  

Znamy ju¿ wyniki konkuru \"Astronomiczna Przygoda  Kopernikiem 2011\".

W¶ród 10 nagrodzonych prac, a¿ 4 nagrody przypad³y naszym uczniom. S± to:

1. Aldona Brzek kl. VII

2. Mateusz Walicki kl. VII

3. Patrycja ¯ak kl. IX

4. Aleksandra Syniec kl. IX

Rozdanie nagród nast±pi 12. maja 2011 w budynku PSFCU przy 100 McGuinness Blvd. Brooklyn, NY.

Warto przypomnieæ, i¿ nagrod± jest tygodniowy pobyt w obserwatorium astronomicznym.  

  XXXVII Miêdzynarodowy Konkurs Poezji i Prozy
  

Komunikat Jury XXVII Miêdzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczo¶ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej 2011

Na XXVII Konkurs Literackiej Twórczo¶ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazalnej nades³ano 9627 zestawów tekstów literackich z 369 szkó³ podstawowych i gimnazjów z ca³ej Polski oraz 498 wierszy i opowiadañ m³odzie¿y z 37 szkó³ w Stanach Zjednoczonych oraz 66 utworów literackich z 2 szkó³ w Berlinie.

Nagrodzone i wyró¿nione wiersze i opowiadania zosta³y opublikowane w ksi±¿ce pokonkursowej \\\\\\\\\\\\\\\"Wiatr ma w kieszeniach miliard skrzypiec\\\\\\\\\\\\\\\", i bêd± wrêczone m³odym literatom podczas uroczystej gali 21. maja 2011 r. w polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica, przy ul. Jana Paw³a II w S³upsku.

Rozdanie nagród polonijnym lauretom odbêdzie siê w pa¼dzierniku br., w Konsulacie Rzeczypospolitej Polski w NY.   

Oto lista nagrodzonych uczniów naszej szko³y:

Laureaci:

1. Martha Cyrklaff kl. 5 - \\\\\\\\\\\\\\\"Zegarek\\\\\\\\\\\\\\\", nauczyciel prowadz±cy: El¿bieta Hanaka

2. Pawe³ Zajkowski kl. 5 - \\\\\\\\\\\\\\\"Bajka o przyjacielskim smok\\\\\\\\\\\\\\\", nauczyciel prowadz±cy: Ludwika Zajkowska

3. Magdalena Zajkowska kl. 6 - \\\\\\\\\\\\\\\"Spokój zak³ócony i przywrócony\\\\\\\\\\\\\\\", nauczyciel prowadz±cy: Ludwika Zajkowska

4. Anna Piêdel kl. 7 - \\\\\\\\\\\\\\\"Dawne babcine czasy\\\\\\\\\\\\\\\", nauczyciel prowadz±cy:  Ewa Wójcik

5. Wiktor Zió³kowski - \\\\\\\\\\\\\\\"Misiu\\\\\\\\\\\\\\\", nauczyciel prowadz±cy: Ludwika Zajkowska

Wyró¿nienia:

1. Gabriela Drazek kl. 7 - \\\\\\\\\\\\\\\"Z lodowej ksiêgi\\\\\\\\\\\\\\\", nauczyciel prowadz±cy Ewa Wójcik

2. Michelle Kubasek kl. 7 - \\\\\\\\\\\\\\\"Parada w Nowym Jorku\\\\\\\\\\\\\\\", nauczyciel prowadz±cy: Ewa Wójcik

 

   I miejsce w Konkursie Krasomówczym w NY
  

W sobotê, 26. marca 2011 r., w Fundacji Ko¶ciuszkowskiej na Manhattanie odby³ siê Konkurs Krasomówczy organizowany rokrocznie przez Polish American Teachers Association. Wziê³o w nim udzia³ 34 uczniów z polskich szkó³ dokszta³caj±cych stanów: New York, New Jersey i Connecticut. W sród nich byli tak¿e nasi uczniowie: Filip Cheæko i Victoria Jurgowski - kategoria legend opowiadanych po angielsku oraz Pawe³ Zajkowski i Magdalena Zajkowska - kategoria legend opowiadanych po polsku.

W Grupie polskiej, pierwsze miejsce otrzyma³a Magdalena Zajkowska za legendê \\\\\\\"Poszukiwacze z³ota\\\\\\\". Pozostali nasi uczestnicy spisali siê tak¿e bardzo dobrze i otrzymali wyró¿nienia.

 Jak na drugi nasz udzia³ w Konkursie Krasomówczym w NY, jest to bardzo dobry rezultat.

GRATULUJEMY!!!!

  Bal Maturalny 2011 w Royal Manor w Garfield
  

Ze szkolnego podwórka, z pokoiku na piêtrze,

z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze,

coraz mniej dzi¶ pamiêtam, coraz rzadziej siê ¶miejê,

pozosta³o mi jedno wspomnienie:

 

Mój pierwszy bal, te walczyki leciutkie jak ¶wierszcze,

pierwszy bal,

czyje¶ oczy weso³e, na szczê¶cie,

Pierwszy bal.

Bal z myszk±, bal z ³ezk±, bal za mg³±

i walczyki, co jeszcze siê ¶ni±....

/-/ Agnieszka Osiecka

 

 

Nie sposób stwierdziæ gdzie i kiedy odby³a siê pierwsza szkolna studniówka. Byæ mo¿e jej pierwowzorów mo¿na by siê doszukaæ w jakich¶ ¿akowskich zwyczajach, jednak w formie tanecznej zabawy poprzedzaj±cej maturê nie mog³a zaistnieæ wcze¶niej, ni¿ po 1812 roku. To w³a¶nie wtedy reformator pruskiego szkolnictwa Wilhelm von Humboldt ustanowi³ egzaminy dojrza³o¶ci i pocz±tkowo niewiele szkó³ ¶rednich mia³o prawa do ich przeprowadzania. 22 lata pó¼niej wprowadzono podzia³ egzaminu na czê¶æ pisemn± i ustn±.

Zanim matura sta³a siê powszechnym zakoñczeniem ¶redniego etapu edukacji, musia³o up³yna¶ sporo lat. Na pewno jednak od pocz±tku nobilitowa³a zarówno szko³y, które uzyska³y prawa do przeprowadzania szkolnych egzaminów, jak i osoby, które mog³y wykazaæ siê maturalnym ¶wiadectwem.

Maturalne ¶wiadectwo pocz±tkowo by³o nie tyle przepustk± w doros³o¶æ, ile gwarantowa³o dobr± pracê. U¶wiadommienie sobie tego faktu mobilizowa³o m³odych ludzi do porzucenia rozrywek w okresie poprzedzaj±cym egzaminy i zabrania siê do intensywnej nauki.

Dlaczego za okres ten przyjêto 100 dni?

Byæ mo¿e okres trzech miesiêcy zosta³ uznany za wystarczaj±cy na powtórzenie i doszlifowanie przyswojonych wiadomo¶ci, byæ mo¿e czas wyznacza³o europejskie zami³owanie do okr±g³ych liczb, ¿e setny dzieñ przed egzaminem uznano za ostatni dzieñ m³odzieñczej wolno¶ci i ostatniej zabawy pod kuratel± doros³ych. St±d nazwa - studniówka.

Owo magiczne sto dni szansy na maturalny sukces, poprzez historyczn± analogiê, kojarzone jest czêsto z okresem stu dni szansy Napoleona na odrestaurowanie Cesarstwa. Zw³aszcza przez grono pedagogiczne, które czêsto i chêtnie, acz nietaktownie, przypomina o Waterloo i wieszczy podobn± klêskê mniej sumiennym uczniom. Tej boj± siê wszyscy, bo wiedza wiedz±, ale pech ka¿dego mo¿e spotkaæ.  

Maturzy¶ci, czyli ludzie ¶wiatli i ju¿ dojrzali, przestrzegaj± wiêc pilnie przes±dów, które maj± im zapewniæ powodzenie na egzaminie. Tak na wszelki wypadek, bo je¶li nie pomog± to na pewno nie zaszkodz±.

Studniówka 2011       

Wzorem lat ubieg³ych Centrala Polskich Szkó³ Dokszta³caj±cych zorganizowa³a miedzyszkoln± studniówkê dla tegorocznych maturzystów.

Bal Studniówkowy odby³ siê w sobote, 5. lutego w restauracji Royal Manor w Garfield, NJ.

Nasz± szko³ê reprezentowa³o 15 uczniów z klasy maturalnej.

Bal rozpoczêto tradycyjnie polonezem, odtañczonym przez wszystkich maturzystów.

Obfity stó³, dobra muzyka, a przede wszystkim wy¶mienite humory sprawi³y, ¿e zabawa by³a udana.  

 

 

  

 

  Nasi sponsorzy balu karnawa³owego 2011 w The Victorian
  

1. Spencer Savings Bank

2. Wawel Savings Bank

3. Remax Halina Strzepek

4. Square Enterprise - Wallington

5. Maria Sibila - Jan i Maria Kiesling, Andrzej & Kika Latawiec

6. Dr. Edward Shmaruk

7. Kwiaciarnie: Konwalia Wallington, Magnolia Garfield

8. Piekarnie: Krystyna, River Drive Garfield, Banas, Polonia

9. Polskie Deli: Stefan and Son's, Piast, Golden Eagle, Polish Delicacy House, Jubile, Mieszko

10. Salony Piêkno¶ci: TN HairnSalon & Spa, Evolution European Beauty Salon, Febulous Hair Salon, ENESA

11. Ars Catholica

12. GRACE Nehrebecki, LLC

13. Pro lerning Center, LLC

14. CHESTER Auto Repair, Inc

15. RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SZKO£Y POLSKIEJ W GARFIELD 

  15 lat dzia³alno¶ci Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej
  

„¦wiadomo¶æ przesz³o¶ci

pomaga w³±czyæ siê w d³ugi szereg pokoleñ,

by przekazaæ nastêpnym

wspólne dobro – OJCZYZNÊ\"

/Jan Pawe³ II/

 

Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶wiêtego Stanis³awa Kostki w Garfield rozpoczê³a swoj± dzia³alno¶æ we wrze¶niu 1994 roku.

G³ównym zadaniem mia³o byæ uczenie polskich tradycji, przekazywanie wiedzy o historii i kulturze Polski, a przede wszystkim nauka polskiego jêzyka. Obecnie jest jedn± z najwiêkszych szkó³ polskich na wschodnim wybrze¿u Stanów Zjednoczonych. W Roku Szkolnym 2008/2009 w 18 oddzia³ach szko³y podstawowej i 3 klasach szko³y ¶redniej uczy siê 420 uczniów. Kadrê pedagogiczn± stanowi± wykwalifikowani nauczyciele w liczbie 25.

Zajêcia dydaktyczne prowadzone s± w pi±tkowe wieczory i w sobotê w systemie dwuzmianowym. Program szko³y obejmuje naukê jêzyka polskiego, historiê i geografiê Polski. Prowadzone s± zajêcia dodatkowe z plastyki, ¶piewu, tañca oraz zajêcia korekcyjno – wyrównawcze. Od kilku lat funkcjonuje klasa integracyjna dla uczniów angielskojêzycznych, wspó³pracuj±ca ze szkolnym psychologiem. Wieloletni± tradycj± cieszy siê Szkolne Ko³o Teatralne, które swoimi profesjonalnymi przedstawieniami u¶wietnia szkolne uroczysto¶ci, a tym samym przybli¿a polsk± kulturê i tradycje. Bogato wyposa¿ona biblioteka jest dostêpna nie tylko dla uczniów na lekcjach, ale dla wszystkich chêtnych. W zbiorach bibliotecznych znajduj± siê ksi±¿ki, czasopisma, filmy. Prowadzone s± te¿ zajêcia dla doros³ych w zakresie nauki jêzyka polskiego i angielskiego, przygotowuj±ce do egzaminu na obywatelstwo.

Szko³a przygotowuje uczniów do egzaminów REGENT i NYU z jêzyka polskiego oraz egzaminu maturalnego. Z roku na rok placówka rozszerza swoj± dzia³alno¶æ o coraz to atrakcyjniejsze oferty dydaktyczne i kulturalne.

Przez 15 lat istnienia szko³a wypracowa³a swój ceremonia³ i sta³y kalendarz imprez i uroczysto¶ci, a wszystko po to, aby przybli¿yæ m³odemu pokoleniu ojczyznê ich dziadków i rodziców, aby ukazaæ wielowiekow± historiê, bogat± kulturê przepiêkne, jedyne w swoim rodzaju tradycje i zwyczaje.

Co roku uczestniczymy w Paradzie Pu³askiego, aby przez obecno¶æ na Pi±tej Alei w Nowym Jorku podkre¶liæ swoj± narodow± to¿samo¶æ, polskie korzenie i wspólnotê z Polakami zamieszkuj±cymi w USA. Pamiêtamy o wa¿nych narodowych ¶wiêtach i rocznicach, które obchodzimy w formie uroczystych akademii, oprawiaj±c je odpowiedni± scenografi±, muzyk± a przede wszystkim wystêpami uczniów, dla których s± to prawdziwe, pogl±dowe lekcje patriotyzmu. S± to:

Dzieñ Edukacji Narodowej ( Dzieñ Nauczyciela), Narodowe ¦wiêto Odzyskania Niepodleg³o¶ci, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kultywujemy zwyczaje dotycz±ce ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia, ¦wi±t Wielkanocnych i ¶wi±t rodzinnych ( Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ Matki, Dzieñ Dziecka).

Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szko³y jest pasowanie na ucznia. Dzieñ ten zapada w pamiêæ i duszê ucznia i rodziców, kiedy padaj± s³owa:

„Choæ w cudzym my kraju Zrodzone pisklêta,

O ojczystym kraju Ka¿de z nas pamiêta.

Polska krew w nas p³ynie, Polskie serce bije,

Polska mowa – nasza mowa Choæ w cudzej krainie\".

Ka¿dego roku zgodnie z polsk± tradycj± do wszystkich dzieci przychodzi ¶wiêty Miko³aj i przynosi prezenty. Najpiêkniejszym i najbardziej wzruszaj±cym ¶wiêtem jest spotkanie op³atkowe, na które licznie przybywaj± rodziny uczniów. Punktem kulminacyjnym jest ³amanie siê op³atkiem i sk³adanie ¶wi±tecznych ¿yczeñ, nastêpnie wszystkie klasy prezentuj± ¶wi±teczny repertuar, a najwiêksz± atrakcj± s± Jase³ka w wykonaniu Ko³a Teatralnego (co roku zaskakuj± nowatorskimi pomys³ami, ale zawsze s± tradycyjne, polskie). W ten wyj±tkowy, magiczny dzieñ szko³a rozbrzmiewa kolêdami i tchnie rodzinn± atmosfer±, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Karnawa³ to okres zabawy i rado¶ci, któr± dzielimy siê z uczniami i rodzicami spotykaj±c siê na karnawa³owym balu.

Przed ¦wiêtami Wielkanocnymi Ko³o Teatralne raczy nas Misterium Mêki Pañskiej, aby w odpowiednim nastroju wkroczyæ w prze¿ywanie tajemnicy Zmartwychwstania i przypomnieæ ten oryginalny polski zwyczaj. Na wiosnê szko³a przygotowuje Dzieñ Otwarty, podczas którego dzieci prezentuj± swoje talenty. Co roku uczniowie reprezentuj± nasz± szko³ê na miêdzyszkolnych konkursach i niejednokrotnie odnosz± znacz±ce sukcesy.

Od kilku lat kwestujemy na rzecz Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy.

Wydali¶my kilkana¶cie numerów szkolnej gazetki – KOSTKA, w której umieszczamy informacje z ¿ycia szko³y, przypominamy wa¿ne rocznice, wydarzenia, przybli¿amy polsk± kulturê i historiê.

Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szko³y jest przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla pani dyrektor Ewy Sadowskiej-Chêtnik, który otrzyma³a 14 grudnia 2008 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Jest to najwa¿niejsze i najwy¿sze odznaczenie dla nauczyciela w RP.

Przez 15 lat dzia³alno¶ci i s³u¿by jak± jest praca pedagogiczna i wychowawcza, Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¦w. Stanis³awa Kostki w Garfield wypracowa³a swoisty klimat przyja¼ni i otwarto¶ci, o czym ¶wiadcz± wielostronne kontakty z rodzicami i sympatykami szko³y.Isch pomoc i wspó³praca wzbogaca i uatrakcyjnia wszelkie poczynania proponowane przez dyrekcjê i kadrê nauczycielsk±, a wszystkim przy¶wieca jeden cel, aby m³odzi ludzie pamiêtali i wiedzieli sk±d ich ród.

 

15 rocznica powstania szko³y jest okazj± do z³o¿enia podziêkowañ. S³owa te kierujê do Grona Pedagogicznego, dziêkuj±c za Ich trud, w pracy na zajêciach dydaktycznych oraz uroczysto¶ciach szkolnych. Do rodziców za Ich troskê i wytrwa³o¶æ oraz pomoc.

\"Wierno¶æ korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przesz³osci. Wierno¶æ korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pój¶cia w g³±b, otwarta na nowe wyzwania, wra¿liwa na znaki czasu.\"

Jan Pawe³ II, Balice 1997

Szko³a od pocz±tku swojego istnienia organizuje spotkania dzieci i m³odzie¿y szkolnej na zajêciach lekcyjnych oraz uroczysto¶ciach szkolnych, przekazuje wiedzê zdobyt± w ojczy¼nie, jednocz±c serca uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli. Program szkolny obejmuje : jêzyk polski, historiê, geografiê Polski (pracownia geograficzna), plastykê, ¶piew, taniec, zajêcia korekcyjno-wyrównawcze, klasê integracyjn± dla uczniów angielskojêzycznych, wspó³pracê z psychologiem szkolnym, bibliotekê i czytelniê szkoln±, jêzyk angielski dla doros³ych –przygotowanie do egzaminu na obywatelstwo, zajêcia Ko³a Teatralnego oraz przygotowania do egzaminu REGENT, NYU –egzamin z jêzyka polskiego, naukê jêzyka polskiego dla doros³ych.

Poprzez swoj± dzia³alno¶æ szko³a wytworzy³a swoisty klimat przyja¼ni i zrozumienia.

Przez 15 lat swojego istnienia Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. St. Kostki w Garfield prowadzi w¶ród dzieci i m³odzie¿y polonijnej dzia³alno¶æ o¶wiatow± i kulturaln±. Przez ca³y ten czas zapoznaje ona m³odych ludzi z bogat± polska tradycj± i pobudza ich do ci±g³ego pog³êbiania wiedzy o kraju, z którego pochodz± ich rodzice. Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanis³awa Kostki w Garfield powsta³a z inicjatywy polskich pedagogów. Nasza szko³a jest jedn± z najwiêkszych szkó³ polskich zarejestrowanych w CSP w Ameryce.

                           Dyrektor szko³y Ewa Sadowska-Chetnik

 

GRONO PEDAGOGICZNE

PRZEDSZKOLE Maria Magiera

KLASY 0 Jolanta B±k, Joanna Syniec

KLASY I Jadwiga Wala-Callahan, Joanna Soko³owska, Bogumi³a Tomczyk

KLASY II Marta Guzik

KLASA II angielskojêzyczna Ewa Sadowska - Chêtnik

KLASY III Emilia Sowa

KLASY IV Krystyna Siedlecka

KLASY V Natalia Stobierski, El¿bieta Hanaka

KLASY VI Ma³gorzata Niepokój-Laszczka, Halina Pyttel

KLASY VII Ewa Bluj, Natalia Chmura

KLASY VIII Lucyna ¯ak

LICEUM

KLASA IX Ewa Bluj

KLASA X Jolanta Kobia³ka – Szarlej

KLASA XI Iwona Kita

NAUCZYCIEL GEOGRAFII Ma³gorzata Polus

NAUCZYCIELE MUZYKI El¿bieta Têcza-Kasica, Joanna D±browski

NAUCZYCIELE TAÑCA Barbara Gorzelany

NAUCZYCIEL PLASTYKI Halina Sibik

Nasi Nauczyciele 1994-2009

Wanda Sudo³, Urszula Dardziñska, Wioletta Kalinowska, Alina Peszt, Anna Karnowska ( ¶w. Pamiêci), Urszula Kalata, Gra¿yna Piecha, Tomasz ¯muda, Beata Olszowy, Anna Trembicka, Teresa Szulchaniuk, Joanna Janik, Nina Wêglarz, Renata Martin, Urszula Tomaszewska, Joanna Syniec, Ewa Sadowska-Chêtnik, Joanna Soko³owska, Jolanta B±k, Marta Guzik, Bogumi³a Tomczyk, Jadwiga Wala-Callahan, Emilia Sowa, Zofia Szczêch, Krystyna Siedlecka, Natalia Stobierski, El¿bieta Hanaka, Ma³gorzata Niepokój-Laszczka, Ma³gorzata Polus, Lucyna ¯ak, Halina Pyttel, Iwona Niemiec, Anna Czupa, Jaros³aw Gutowski, Jolanta Kobia³ka- Szarlej, Iwona Kita, Natalia Chmura, Maria Magiera, Anna Skorusa, Ewa Bluj,Jan So³owiej.

Nauczyciele muzyki Halina Cechowska, Paulina Paczes, Magdalena Tomczyk, Sylwia Gronowska, El¿bieta Têcza-Kasica, Joanna D±browski.

Nauczyciele tañca HalinaCechowska, El¿bietaTarnowicz, BarbaraGorzelany.

Nauczyciele plastyki Halina Sibik.

Komitet Rodzicielski 1994-2009

Henryk Pajdak, Bogdan Znak, Halina Strzêpek, Krzysztof Czuj, Dana Ma¶lonka, Ryszard B±k, Bogus³awa Janusz, Ewa Strzelec, Beata Misterek, Jaros³aw Strycharz, Gra¿yna Ziarko, Hanna D±browska, Henryk Podolak, Krystyna Moskal, Tomasz Gruca, Anna Jurczenia, Maria Kalata, Irena Tomczyk, Miros³aw O³owski, Maria Stój, Agata Marchel, Irena Dait.

 

Nauczanie wczesnoszkolne

W naszej szkole ju¿ od najm³odszych lat nau-czyciele wp³ywaj± na wychowanie i rozwój dzieci. Od niepamiêtnych czasów jednym ze sposobów wzbogacania wiedzy s± opowiadania, wiersze, ba¶nie i bajki. W³a¶nie w ten sposób rozwijamy dzieciêc± wyobra¼niê, bogacimy s³ownictwo, wprowadzamy w ¶wiat, pobudzaj±c uczucia i pokazuj±c co dobre. Dobrane tre¶ci kszta³tuj± w naszych uczniach emocjonalny stosunek do jêzyka jako warto¶ci narodowej, pielêgnowania tradycji, znajomo¶ci postaci wielkich Polaków oraz osi±gniêæ Polaków na emigracji. W nauczaniu wczesnoszkolnym t.j. w klasach 0 do 3 naczelnym za³o¿eniem programowym jest opanowanie znajomo¶ci liter, pisanie i uk³adanie prostych wy-razów i zdañ oraz czytanie ze zrozumieniem krótkich tekstów. Poprzez prace nauczyciela z tekstem i ilustracj± wzbogacamy u dzieci s³ownictwo oraz p³ynno¶æ wypowiadania siê na ró¿ne tematy.

W naszej bibliotece mamy dostêp do wspania³ej literatury dzieciêcej, na podstawie której w sposób zabawowy wprowadzamy polskie litery. Jednym z takich poetów jest J. Tuwim autor\" Abecad³a\".

Wiersz w humorystyczny sposób przybli¿a dzie-ciom obraz i ksztalt litery. Na przyk³ad O - jak balon pêk³o , T - daszek zgubi³o, B - zbi³o sobie brzuszki.

Poprzez zabawê i aktywne dzia³anie same potrafi± wyobraziæ sobie kszta³t i nazwê litery.

Poza ciê¿k± prac± nad literami, czytaniem i pisaniem nauczyciele staraj± siê wprowadziæ mi³± i ciep³± atmosferê na zajêciach poprzez wspólne ¶piewanie piosenek, zabawy ruchowe i zajêcia plastyczne. Wszystko to staraj± siê po³±czyæ w jedn± ca³o¶æ aby przybli¿yæ dzieciom kraj ich rodziców i dziadków.

Klasy VII -VIII

Ukoronowaniem pracy uczniów klas m³odszych jest kontynuacj± nauki w klasach VII - VIII, które s± odpowiednikiem klas gimnazjalnych w Polsce. G³ównym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w klasach licealnych. Praca nauczyciela skupia siê na powtarzaniu, rozszerzaniu i utrwalaniu wiadomo¶ci gramatycznych i ortograficznych z klas m³odszych oraz wzbogacaniu s³ownictwa i wiadomo¶ci teoretyczno-literackich. Szczególnie wa¿na jest praca z tekstem: p³ynne czytanie ze zrozumieniem, odnajdywanie przyczyn i skutków wydarzeñ, charakterystyka bohaterów. Klasy VII - VIII przygotowuj± uczniów do twórczych prac pisemnych, gdzie istotny jest nie tylko sposób prezentowania idei, ale równie¿ poprawno¶æ stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna.

Uczniowie klas VII - VIII bior± równie¿ aktywny udzia³ w ¿yciu szko³y. Przedstawiciele klas skupieni w Samorz±dzie Szkolnym organizuj±

szkolne uroczysto¶ci. Najwybitniejsi uczniowie prezentuj± szko³ê na konkursach propaguj±cych i rozszerzaj±cych wiedzê o polskiej kulturze, historii i jêzyku. Zwykle ponad 50% uczniów klasy VIII decyduje siê na kontynuacjê nauki w liceum. Zmagaj±c siê z jêzykiem polskim jednocze¶nie wzrastaj± w swojej ¶wiadomo¶ci narodowej a najwiêkszym sukcesem nauczycieli oraz rodziców jest to, ¿e robi± to z w³asnego wyboru, bo czuj± siê Polakami.

Liceum

Liceum to kolejny etap edukacyjny. Uczniowie zdobywaj± tutaj wiedzê z zakresu historii lite-ratury, sztuki i kultury. Poznaj± sylwetki najznamienitszych polskich poetów i pisarzy. Analizuj±c utwory literackie, doskonal± technikê czytania, mówienia, pisania i samodzielnego my¶lenia. W swobodnych konwersacjach wyra¿aj± w³asne pogl±dy i oceny. Literatura polska to skarbnica wiedzy o Polsce, Polakach i ca³ym ¶wiecie, to prze¿ycia estetyczne i emocjonalne. „Z takim baga¿em narodowym i kulturowym wypada byæ tylko dumnym ze swoich polskich korzeni\".Takie s³owa znalaz³y siê w jednej z prac maturalnych podczas pierwszej matury w naszej szkole, która mia³a miejsce w Roku Szkolnym 2006/2007. Ta wypowied¼ wyra¿a w pe³ni za³o¿enia dzia³alno¶ci polskich szkó³ na obczy¼nie, a najwiêksz± warto¶ci± jest to, ¿e pochodzi ona od ucznia, który przeby³ jedenastoletni etap kszta³cenia w takiej placówce w Szkole Jêzyka i Kultury Polskiej im ¶w. Stanis³awa Kostki w Garfield.

Ko³o Plastyczne

Ka¿dy, kto tylko potrafi utrzymaæ w rece o³ówek mo¿e zaprezentowaæ swoje widzenie ¶wiata, a przy okazji posmakowaæ trochê wiedzy o sztuce i architekturze, szczegolnie polskiej. Chêtnych nie brakuje. Z powodu du¿ej ilo¶ci dzieci zajêcia odbywaj± siê w czterech grupach.

Dla wielu uczestników jest to niemal pierwsze zetkniêcie siê ze ¶wiatem barw i kszta³tów. Na terenie szko³y organizujemy wystawy, czêsto po³±czone z aukcj± prac dzieci. Wspó³pracujemy z Ko³em Teatralnym. Nasze wielkoformatowe malowid³a zrobione z du¿ym rozmachem s³u¿± jako elementy scenografii do szkolnych przedstawieñ. Bierzemy udzia³ w konkursach plastycznych poza szko³±. Nie zdarzy³o siê jesz-cze, ¿eby nasze prace pozostaly niezauwa¿one przez jury. Dwa lata temu – Konkurs - „Jan Pawe³ II\" – czwórka laureatów. W ubieg³ym roku wziêli¶my udzia³ w konkursie miêdzynarodowym organizowanym przez „M³od± Poloniê\". W¶ród laureatów z wielu krajów ca³ego ¶wiata, w których dzia³aj± polskie szko³y znalaz³ siê tak¿e nasz uczeñ – Kuba Sudo³. W tym roku z okazji jubileuszu 15-lecia Szko³y zorganizowali¶my konkurs na ekslibris. Projektujemy kartki ¶wi±teczne, szopki krakowskie, palmy wielkanocne i pisanki. By³y te¿ baranki i anio³y z masy solnej. W tym roku przekonali¶my siê, ¿e anio³y gliniane wcale nie wygl±daj± gorzej ni¿ solne.

Nawet kiedy siê co¶ nie uda, ile rado¶ci przynosi sam proces tworzenia, odkrywania nowych tajemnic mieszania barw, ile rado¶ci z faktu, ¿e pisaæ mo¿na nie tylko d³ugopisem czy o³ówkiem, ale tak¿e zamoczony w tuszu kre¶larskim patyk czy trzcinowe pióro pozostawiaj± interesuj±cy ¶lad, a przypadkowy kleks moze stac sie calkiem interesujacym elementem kompozycji. Bo licza sie nie tylko umiejetnosci warsztatowe, ale takze - a moze nawet przede wszystkim - umiejetosc obserwacji otaczajacego nas swiata, jego ksztaltow i barw, zmiennosci swiatla i nastroju. Przekonujemy sie, ze dzwieki i uczucia tez maja swoja barwe. Czêsto wychodz±c z zajêæ sami wygl±damy jak kolorowe obrazki, nie szkodzi – domyjemy siê w domu. Przynajmniej widaæ zaanga¿owanie w proces twórczy. I w³a¶nie o to nam chodzi, aby bawi±c siê, zdobywaæ wiedzê.

Ko³o Teatralne

„To jest teatr. A teatr jest po to, ¿eby

wszystko by³o inne ni¿ dot±d.\"

Joanna Kulmowa „Po co jest teatr\"

Ko³o Teatralne zosta³o za³o¿one w 2003 roku z inicjatywy nauczycielek: Iwony Kity, Natalii Stobierskiej i El¿biety Hanaki i do dzisiaj jest przez dwie z nich prowadzone. Scenariusze przedstawieñ dopasowuje siê do wieku i umiejêtno¶ci ekipy aktorskiej. Zawsze dotycz± one tematów ojczystych – polskich. Tradycyjnie co roku m³odzi aktorzy przedstawiaj± Jase³ka i zawsze jest to wspania³a uczta dla duszy dla ca³ej szko³y i jej przyjació³ w przeddzieñ ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia. Zagrali te¿ Misterium Mêki Pañskiej i chocia¿ by³o to bardzo powa¿ne przedsiêwziêcie, to uda³o siê i spe³ni³o swoj± rolê, przygotowuj±c do g³êbokiego prze¿ywania Tajemnicy ¦wi±t Wielkanocnych.

Zaczêrpniêto te¿ ze skarbnicy podañ polskich i na szkoln± scenê wkroczyli Lech, Czech i Rus oraz legendarne pocz±tki pañstwa polskiego. Wiele bajek, które s± nieod³±cznym elementem dzieciñstwa znalaz³o siê w repertuarze ko³a, a by³y to: „Szewczyk Dratewka\", „Czerwony Kapturek\", „¦pi±ca Królewna\", „ Królewna ¦nie¿ka i siedmiu krasnoludków\".

Równie¿ monta¿e s³owno-muzyczne w wykonaniu aktorów u¶wietniaj± szkolne uroczysto¶ci. Uczniowie przygotowuj± siê do ka¿dego wystêpu bardzo solidnie i z wielkim zaanga¿owniem. Praca w kole przynosi wiele korzy¶ci: uczy poprawnej wymowy, my¶lenia, poszerza wiedzê w zakresie ró¿nych dziedzin a przede wszystkim przybli¿a kraj rodziców i dziadków.

Biblioteka

Uczniowie, rodzice oraz sympatycy naszej szko³y korzystaj± z bogatego ksiêgozbioru biblioteki

szkolnej, która funkcjonuje od 2004 roku. Ka¿da grupa wiekowa znajdzie odpowiednie pozycje z zakresu klasyki literatury polskiej i nie tylko. Uczniowie klas najm³odszych maj± mo¿liwo¶æ poznania utworów Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Hanny Januszewskiej oraz wspó³czesnych twórców jak Dorota Gellner. Oferujemy im równie¿ interesuj±cy zbiór ba¶ni i legend polskich. Natomiast starsi uczniowie maj± do dyspozycji bogaty zasób lektur szkolnych oraz wiele pozycji z literatury modzie¿owej. Dla licealistów polecamy klasykê polsk± i ¶wiatow±.

Ka¿dy czytelnik mo¿e skorzystaæ z imponuj±cego zbioru encyklopedii i s³owników z ró¿nych dziedzin nauki. Posiadamy tak¿e wydawnictwa albumowe po¶wiêcone polskim miastom i zabytkom. Znaczn± czê¶æ ksiêgozbioru biblioteki stanowi± pomoce metodyczne wykorzystywane przez nauczycieli w trakcie zajêæ lekcyjnych. Dla mi³o¶ników polskiego kina oferujemy zbiór filmów, które mo¿na wypo¿yczyæ i obejrzeæ w domu.

Biblioteka nie spe³nia³aby w pe³ni swej funkcji, gdyby nie posiada³a czytelni dostêpnej dla ka¿dego kto chce skorzystaæ z jej ksiêgozbioru podrêcznego. Mo¿na w niej ciekawie i po¿ytecznie spêdziæ czas.

Ka¿dego roku przeprowadzane s± konkursy bilioteczne po¶wiêcone ró¿norodnej tematyce. Na ich laureatów czekaj± zawsze atrakcyjne nagrody. Pierwszym z nich by³ konkurs plastyczny „Moja ulubiona ksi±¿ka\". Kolejnymi by³y: „Naj³adniejsza zak³adka do ksi±¿ki\", konkurs plastyczny „Przygody Kubusia Puchatka\", „Dawno, dawno temu... – jeste¶ autorem nowej ba¶ni oraz „Moje miejsce w ¶wiecie\"- esej.

W tym roku szkolnym uczniowie klas II – III bior± udzia³ w konkursie plastycznym, który polega na narysowaniu ilustracji do ulubionego wiersza Jana Brzechwy. Natomiast klasy IV – V s± uczestnikami konkursu „Historia Polski legend± malowana\".

Biblioteka pe³ni wa¿n± funkcjê w ¿yciu szko³y poniewa¿ jest istotnym elementem w procesie uczenia siê jêzyka polskiego oraz poznawania historii i geografii Polski przez naszych uczniów. Jest ona miejscem gdzie naprawdê ka¿dy mo¿e poczuæ siê Polakiem.

Psycholog szkolny  Ma³gorzata Niepokój Laszczka zaprasza w drug± i czwart± sobotê miesi±ca do wspó³pracy rodziców i uczniów w gabinecie psychologa szkolnego. Porady maj± na celu pomóc dzieciom maj±cym trudno¶ci szkolne, dwujêzycznym, z mikrodeficytami rozwojowymi, dysleksj±, trudno¶ciami z koncentracj± uwagi, nadpobudliwo¶ci± psychoruchow± oraz z problemami wychowawczymi w domu i w szkole.

 

Zajêcia muzyczne prowadz± El¿bieta Kasica-Têcza Joanna D±browski. Muzyka jest sztuk±, która pobudza fantazjê, porusza emocje oraz wyzwala wyobra¿enie piêkna i wznios³o¶ci. Na zajêciach muzycznych uczniowie czerpi± z przebogatego ¶piewnika polskich pie¶ni i piosenek patriotycznych, religijnych i ludowych. Swoimi ¶piewami uatrakcyjniaj± wszystkie szkolne imprezy, a ¶piewaj± z pasj± i wielk± przyjemno¶ci±.

 

Zajêcia taneczne odbywaj± siê raz w tygodniu i prowadzone s± przez Barbarê Gorzelany. Repertuar to oczywi¶cie polskie tañce ludowe. Uczniowie oprócz umiejêtno¶ci tanecznych mog± pochwaliæ siê piêknymi strojami. Zespó³ taneczny reprezentowa³ szko³ê podczas uroczysto¶ci z okazji Dnia Matki w Amerykañskiej Czêstochowie.

Wypowiedzi uczniów o szkole

Lubiê chodziæ do polskiej szko³y, poniewa¿ zawsze siê co¶ nowego nauczê. Przede wszystkim doskonalê pos³ugiwanie siê jêzykiem polskim, a jest to bardzo wa¿ne gdy¿ jest to jêzyk moich rodziców i dziadków. Jest to wspania³e uczucie porozumiewaæ siê z rodzin± w Polsce w naszym piêknym jêzyku. Nie mog³abym siê w pe³ni czuæ Polk± nie znaj±c jêzyka polskiego.

Monica Szczêch klasa IX

Po przyje¼dzie do USA rodzice zapisali mnie do polskiej szko³y i szczerze mówi±c wcale nie mia³em na to ochoty, bo pierwsze miesi±ce w amerykañskiej szkole wcale nie by³y dla mnie ³atwe, a tu jeszcze polska szko³a. Z up³ywem czasu zmieni³em zdanie i ju¿ 7 lat jestem uczniem Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej w Garfield. Chêtnie uczêszczam na zajêcia, poniewa¿ s± one dla mnie interesujace i wa¿ne, gdy¿ jestem Polakiem i „czujê po polsku\". Uwa¿am, ¿e poznawanie historii mojej ojczyzny, czytanie polskiej literatury, zachowywanie polskich zwyczajów i tradycji jest moim obowi±zkiem jako Polaka. Dziêki szkole i wspania³ym nauczycielom mogê stale poszerzaæ wiedzê o Polsce, stykaæ siê z kultur± polsk±, a tym samym uczyæ siê patriotyzmu. Jestem dumny, ¿e jestem uczniem Polskiej Szko³y w Garfield.

Micha³ Zawada klasa IX

Polska szko³a to miejsce, gdzie odnalaz³em Polskê, kraj moich rodziców. Nie urodzi³em siê w Polsce, a znam i zachowujê wiele polskich tradycji i zwyczajów, w³a¶nie dziêki tej szkole. Przez osiem lat nauczy³em siê piêknego polskiego jêzyka, zapozna³em siê z histori± i geografi± kraju nad Wis³± i jego cudown± polsk± literatur±. Z tak± wiedz± i umiejêtno¶ciami nie mam problemów w porozumiewaniu siê z rodzin± i kolegami z Polski. Mogê czytaæ polskie gazety i ogl±daæ polskie programy w tv i za to dziekujê nauczycielom, którzy trudzili siê, aby jak najlepiej przybli¿yæ nam Polskê. Po tych wielu latach chodzenia do tej szko³y, mogê powiedzieæ, ¿e jestem prawdziwym Polakiem i kocham swoj± ojczyznê Polskê.

Hubert Sulich klasa VIII B

Polska Szko³a to najw³a¶ciwsze i najlepsze miejsce, gdzie spotkasz siê z polsk± histori±, geografi± i kultur±, nauczysz siê jêzyka polskiego i zaprzyja¼nisz z polskimi dzieæmi.

Karolina Konior klasa VIII B

Chodzê do polskiej szko³y od ma³ego, tak jak i mój brat, który teraz jest w przedszkolu. Nie bêdê ukrywa³, ¿e na pocz±tku nie bardzo mia³em na to ochotê i co sobotê by³a o to „wojna\" z rodzicami. Teraz jestem w IX klasie i jestem dumny, gdy s³yszê pochwa³y, ¿e dobrze mówiê po polsku. Czêsto s³yszê pytania, czy urodzi³em siê w Polsce, a ja urodzi³em siê w USA i dziêki rodzicom i nauce w polskiej szkole nauczy³em siê tak ³adnie mówiæ. Teraz siê bardzo cieszê ze zdobytych wiadomo¶ci i za dwa lata bêdê siê stara³ z³o¿yæ egzamin maturalny, który bêdzie podsumowaniem mojej pracy w polskiej szkole.

£ukasz Konior klasa IX

  Rozpoczecie Roku Szkolnego
  

Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej  im ¦w. Stanis³awa Kostki w Garfield , New Jersey

 

ZAWIADAMIA

 

Rozpoczêcie 15- stego, jubileuszowego Roku Szkolnego 2008-2009 odbêdzie siê dnia 13 wrze¶nia 2008 o godzinie 9:00 rano.

Adres 210 Lanza Ave,  Garfield, NJ 07026.

Program szkolny obejmuje : jêzyk polski, historia, geografia Polski (pracownia geograficzna), plastyka, ¶piew, taniec, zajêcia korekcyjno-wyrównawcze, klasa integracyjna dla uczniów angielsko- jêzycznych, wspó³praca z psychologiem szkolnym, biblioteka i czytelnia szkona, jêzyk angielski dla doros³ych –przygotowanie do egzaminu na obywatelstwo,  zajêcia Ko³a Teatralnego, KANGUR 2009 oraz przygotowania do egzaminu REGENT , NYU –egzamin z jêzyka polskiego, nauka jêzyka polskiego dla doros³ych.

UWAGA  zajêcia przygotowuj±ce do egzaminu maturalnego (klasy licealne 9, 10, 11). 

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Zapisy nowych uczniów odbêd± sie w niedzielê dnia 7 wrze¶nia od godziny 10:00-13:00 w klasie przedszkolnej – Ray Str. Stary Ko¶ció³ek.

Zapisy na  zajêcia jêzyka angielskiego odbêd± siê dnia  7,13, 20, 27 wrze¶nia 2008 w szkole.

 

Informacje:dyrektor szkoly: Ewa Sadowska chatnik@aol.com

Tel. 201-893-4896 polishschool.info

  Kostka – Czerwiec
  

CZERWIEC – szósty miesi±c w roku wg u¿ywanego w Polsce kalendarza gregoriañskiego. Nazwa miesi±ca (wg Brucknera) pochodzi od s³owa czerw oznaczaj±cego larwê pszczo³y.Inne ¼ród³a wywodz± nazwê miesi±ca i nazwê koloru czerwonego od owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach ro¶liny czerwiec trwa³y.

 

CZERWIEC – najd³u¿sze dni, najkrótsze noce, ciep³e i wonne, rozja¶nione b³yskiem ¶wiêtojañskich robaczków. Szczytowy punkt lata. Kumkanie ¿ab w strugach i stawach o zmierzchu.                                       „ ¯adne ¿aby nie graja tak piêknie jak polskie”.

 

PRZYS£OWIA:

Czerwiec daje dni gor±ce, kosa brzêczy ju¿ na ³±ce.

Czrewiec na maju siê zwykle  wzoruje, jego pluchy, pogody, czêsto na¶laduje.

Czerwiec sta³y, grudzieñ doskona³y.

Gdy czerwiec ch³odem i wod± szafuje, to zwykle rok ca³y popsuje.

Od czerwca du¿o zale¿y, czy ¿niwa bêd± jak nale¿y.

W czerwcu siê oka¿e, co nam Bóg da w darze

 

1 czerwca – Dzieñ Dziecka – to dzieñ ¶wi±teczny dla wielu dzieci. Tego dnia doro¶li sk³adaj± im ¿yczenia, wrêczaj± prezenty, sprawiaj± ró¿ne radosne niespodzianki. W tym dniu wszystkie dzieci powinny byæ radosne i powinny czuæ siê bardzo, bardzo kochane.

Dzieñ Dziecka zosta³ ustanowiony w 1949 roku. Obchodzony jest na ca³ym ¶wiecie. To ¶wiêto ma przypominac wszystkim o prawie dziecka do szczê¶liwego, godnego ¿ycia.

 

 

„My,  dzieci – lubimy ¶miaæ siê,

¦miaæ siê weso³o i ¶piewaæ.

Lubimy s³oñce na niebie

I ptaki w zielonych drzewach.

 

Lubimy biegaæ po ³±kach                  

I zbieraæ kwiaty w¶ród trawy,

Kochamy ¶wiat, bo ¶wiat kocha

Nasze dziecinne zabawy.

 

My,  dzieci - lubimy ¶miaæ siê,

Biegaj±c za motylami.

Chcemy, by nasi ojcowie

I matki – ¶miali siê razem z nami.”  

 

 /TADEUSZ KUBIAK/

 

W czerwcu przypada okres przesilenia letniego, kiedy noc jest najkrótsza, a dzieñ najd³u¿szy.

Noc ¶wiêtego Jana (z 23 na 24 czerwca) jest noc± pe³n± tajemnic, wró¿b i uroku dawnych wierzeñ. Przypisywana ogniu, wodzie i mi³o¶ci moc do dzisiaj ma swoje odbicie w ludowych tradycjach. W tê noc szuka siê kwiatu paproci, rzuca wianki na wodê i pali sobótki (ogniska). Kto na sobótce nie bêdzie, g³owa go boleæ wci±¿ bêdzie”.

„Czerwiec to czarodziej!

Znalaz³ o pó³nocy

To, co w ba¶niach kwitnie

Raz w rok:

Kwiat Paproci.

Da go tobie.

Da go mnie.

Kiedy?

Nock±.

Gdzie?

We ¶nie”  /EWA SZELBURG – ZAREMBINA/

 

Pamiêtaj! – 23 czerwca jest 

Dzieñ Ojca.

 

Drogi tatusiu – najlepszy na ¶wiecie,

Który mnie kochasz w zimie i w lecie,

Jesieni±, wiosn± w niezmiennej trosce

W szczê¶liwym domu – jak w raju rosnê.

Za twoj± dobroc dziêkujê,

Zdrowia i szczê¶cia winszujê.

Bezpiecznej szosy, spe³nienia marzeñ,

Piêknych urlopów i zawsze razem!

 

 

WAKACJE!

 

Je¶li mowa o sprawach radosnych,

Do których siê têskni, na które siê czeka,

To chyba ka¿dy przyzna mi racjê,

¯e szczególn± satysfakcjê

Sprawiaj± mu wakacje –

Co¶, co cieszy na ogó³ ka¿dego cz³owieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

WESO£YCH, CIEKAWYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI ¯YCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM NASZEJ SZKO£Y!

 

  Dzieñ Matki!
  

Dzieñ Matki!

¦wiêto Wszystkich Mam!

 

Najlepsze u mamy jest to,

 ¿e j± mamy!

Najlepsze u mamy  

Jest to,

¯e j± mamy.

Mamy j± swoj±, nie cudz±.

Nie inn±.

Zawsze tê sam±.

I ¿eby nie wiem co siê sta³o,

Mama zostanie mam±.

Tylko jedna mama na zmartwienie.

Tylko jedna na dwójkê z polskiego.

Tylko jedna od bójki z najlepszym koleg±.

Jedna od bólu zêba

I od przeziêbienia.

Nie na sprzeda¿.

Nie do zamiany.

Nasza

Wszêdzie i przez ca³y czas.

Wiêc najlepsze u mamy

Jest to,

¯e j± mamy

I ¿e mama ma w³a¶nie nas.

 

                           Joanna Kulmowa

 

~o~ ~o~ ~o~ ~o~ ~o~ ~o~ ~o~ ~o~ ~o~ ~o~

 

Dzieñ Matki zaczêto obchodziæ na ¶wiecie ju¿ w 1910 roku.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzieñ Matki

 w 1923 roku w Kakowie. S³owo MAMA jest jednym

 z pierwszych s³ów wypowiadanych przez dzieci

na ca³ym ¶wiecie. W wielu jêzykach brzmi ono podobnie.

Po niemiecku: Mutti.

Po rosyjsku: mama.

W jêzyku francuskim s³owo to brzmi: maman.

W jêzyku angielskim: mother.

Po w³osku: mamma.

 

Dzieñ Matki ¶wiêtuje siê na ca³ym ¶wiecie w

ró¿nych terminach.

W Szwajcarii 11 maja.

W 40 krajach miêdzy innymi w Austrii, Meksyku,

Danii, Finlandii, W³oszech, Turcji, Rosji, Chinach,

Tajlandii ¶wiêto to jest obchodzone w drug± niedzielê maja,

 podobnie jak w Stanach Zjednoczonych.

W Hiszpanii obchodzone jest 8 grudnia w

dniu ¶wiêta Matki Boskiej.

We Francji to ostatnia niedziela maja.

W Polsce natomiast 26 maja.

 

MAMO...

Mamo, porzuæ na chwilê troski,

U¶miechnij siê inaczej.

- Patrz, jakie masz rêce szorstkie

Od tej codziennej pracy.

Ja rozumiem: to dla mnie

Tak mêczysz sie i trudzisz,

Bo pracy trzeba nie lada,

Nim z dziecka wyro¶nie cz³owiek.

 

 

DLA MAMY

 

Ze wszystkich kwiatów ¶wiata

Chcia³bym zerwaæ... s³oñce

I daæ je potem tobie,

Z³ociste i gor±ce.

S³oneczko jest daleko,

Ale siê nie martw, mamo,

Narysowa³em drugie...

Jest prawie takie samo!

Teraz ciê wyca³ujê,

jak mogê najgorêcej,

bo tak ciê kocham bardzo,

¿e ju¿ nie mogê wiêcej!

 

Dziekujê Ci mamo!

Za to ¿e jeste¶.

  KARTKA Z HISTORII
  

KONSTYTUCJA  3 MAJA

 

Ustawa rz±dowa, czyli Konstytucja 3 Maja, by³a drug± na ¶wiecie, a pierwsz± w Europie ustaw± zasadnicz±. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, by³a wynikiem d±¿eñ do naprawy stosunków wewnêtrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalaj±c podstawy ustroju nowo¿ytnego w Polsce.

Pozostawia³a ustrój stanowy. Znacznie uszczuplono wp³ywy magnaterii.

Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji. Utrzymuj±c poddañstwo Konstytucja pozbawia³a szlachtê prawa najwy¿szego zwierzchnictwa wobec  poddanych, przyjmuj±c ich pod opiekê prawa i rzadu krajowego

Postanowienia Konstytucji centralizowa³y pañstwo, znosz±c odrêbno¶æ miêdzy Koron± i Litw±, wprowadzaj±c jednolity rz±d, skarb i wojsko. Za religiê panujac± uznano katolicyzm, przy zupe³nej tolerancji innych wyznañ.

Konstytucja wprowadzi³a trójpodzia³ w³adzy: w³adzê ustawodawcz± mia³ sprawowaæ dwuizbowy Sejm, sk³adaj±cy siê ze szlachty (204 pos³ów) i 24 przedstawicieli miast. Zmniejszono rolê Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zosta³y zniesione, decyzje mia³y zapadaæ wiêkszo¶ci± g³osów. W³adzê wykonawcz± przyznano królowi wraz z Rad± tzw. Stra¿± Praw, z³o¿on± z Prymasa i 5 ministrów. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król by³ przewodnicz±cym Stra¿y, mia³ prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzêdników i oficerów, w razie wojny sprawowa³ naczelne dowództwo nad wojskiem. Zniesiono woln± elekcjê, po ¶mierci Stanis³awa Augusta tron mia³ byæ dziedziczony, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej, szlachta mia³a wybieraæ nowa dynastiê. Konstytucja zapowiada³a reorganizacjê s±downictwa.
Próba przeprowadzenia reform zosta³a przekre¶lona ju¿ w po³owie 1792 roku. Przyczyni³a siê do tego Targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja by³a wielkim osi±gniêciem narodu chc±cego zachowaæ niezale¿no¶æ pañstwow±, zabezpiecza³a mo¿liwo¶æ rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Do tradycji trzeciomajowych nawi±zywa³y pó¼niej ró¿ne kierunki polityczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 Maja ¦wiêto Matki Boskiej Królowej Polski
  

Z dawna Polski Ty¶ Królowo, Maryjo!

Ty za nami przemów s³owo, Maryjo!

Ociemnia³ym podaj rêkê,

Niewytrwa³ym skracaj mêkê,

Twe królestwo we¼ w porêkê, Maryjo!

  Kostka
  

SZKO£A JÊZYKA I KULTURY POLSKIEJ

IM ¦W. STANIS£AWA KOSTKI W GARFIELD, NJ

Kwiecieñ

Nazwa kwiecieñ pochodzi od kwiecia, czyli kwiatów, które w³a¶nie w tym miesiacu

zaczynaj± kwitn±æ. Kwiecieñ nazywano tak¿e „³¿ykwiatem”, gdy¿ wcze¶nie pojawiaj±ce siê kwiaty ³¿±(k³ami±, mówi± nieprawdê), daj±c nadziejê na ciep³o. A w kwietniu przewa¿aja zazwyczaj ch³odne dni. W ci±gu dnia bywa s³onecznie i ciep³o, ale wieczory, noce i ranki sa zimne. Zdarzaja sie nawet przymrozki.

 

Przys³owia zwi±zane z kwietniem:

 

Kwiecieñ-plecieñ, bo przeplata trochê zimy, trochê lata.

Choæ w kwietniu i s³onko grzeje, nieraz pole ¶nieg zawieje.

Grzmot w kwietniu- dobra nowina, ju¿ szron ro¶lin nie po¶cina.

 

Figlarz kwiecieñ plecie, plecie,

¯e dla dzieci niesie kwiecie

Nagle ¶niegiem w pola rzuci³.

Kwietniu – czemu dzieci smucisz?

 

 

 Pamietamy!

 

„Nie ginie ten, kto trwa w pamieci ¿ywych”

 

2 kwietnia 2005 roku, godzina 21: 37 – Jan Pawe³ II odszed³ do Domu  Ojca...

Najwiêkszy cz³owiek wspó³czesnego ¶wiata – papie¿ Polak- nasz Jan Pawe³ II

 

2 kwietnia 2005 roku co¶ siê skoñczy³o, ale i co¶ pozosta³o..

 

 

  Totus Tuss
  

Ty¶ mnie nauczy³ ¿e cz³owiek to znaczy

Poczuæ smak wina i deszcz na mej twarzy

Do ludzkich spraw cierpliwo¶æ i odwaga

 

Zobaczyæ g³êbiej ni¿ oko me widzi

¯e wiêcej znaczê ni¿ kiedy¶ my¶la³em

I¶æ dalej nawet gdy nik nie wymaga

 

Wtedy przekraczam sercem próg nadziei

Nie chc±c zaw³adn±æ a oddaj±c ¿ycie

I Totus Tuus idê ¶lady twemi

Milcz±c odkrywam szczê¶cia tajemnicê

 

On pokaza³ nam, jak mo¿na przezwyci±¿aæ samego siebie. Pokonywa³ cierpienia w³asnego cia³a. Kiedy pokazywa³ siê w oknie – choæ nie móg³  ju¿ mówiæ- wszyscy dobrze wiedzieli¶my, co nam chcia³ powiedzieæ.  Gdy z trudno¶ci± podnosi³ dr¿±c± d³oñ, natychmiast czynili¶my znak krzy¿a, bo On nam zawsze b³ogos³awi³. Papie¿ uczy³ nas, ¿e prawdziwym przyjacielem jest ten, dziêki któremu stajê sie lepszy. Pamiêtaj±c otym, mogê powiedzieæ, ¿e Jan Pawe³ II by³ i jest moim Przyjacielem.

  AKTUALNO¦CI SZKOLNE
  

Z SZKO£A JÊZYKA I KULTURY POLSKIEJ

IM ¦W. STANIS£AWA KOSTKI W GARFIELD,NJ

 

        NAGRODY szkolnego konkursu

         

         Literatura na Konkurs „Polska – Kraj moich rodzicow” – marzec 2008

 

         Konkurs Plastyczny : Ada Augustyniak, Joanna Sowa Klasa VI-  nauczyciel 

         Halina Sibik


         Kategoria wiekowa: klasy 9-11 Natalia Stolarz klasa IX oraz Damian         
 

         Stobierski klasa X  - nauczyciel   Jolanta Szarlej

 

Konkurs muzyczny:klasa II Samantha Stawowy MATKA - nauczyciel Joanna Dabrowska


Kategoria wiekowa : klasa V  Amanda i Lorraine Laban WIELKA SOBOTA-nauczyciel Natalia Stobierska

         Kategoria wiekowa kasa VII  Hubert Sulich -nauczyciel Halina Pyttel 
         Kategoria wiekowa : klasy przedszkolne  Mateusz Lyczko -nauczyciel
         Joanna Syniec
 
 

 

GRATULUJEMY!!! KONKURS BIBLIOTECZNY

 

 

Klasy II , III   - “ Przygody Kubusia Puchatka “ – konkurs plastyczny

Klasy IV , V – “  Dawno , dawno temu … “ – jestes  autorem nowej basni

  Klasy VI , VII , VIII– “ Moje  miejsce w swiecie “  - essej lub 
  wiersz
 
 
KWIECIEÑ: 5, 12, 19, 26
MAJ: 10, 17, 31
 

 

  Weso³ego Alleluja!
  

Niech w ¦wiêta Wielkiej Nocy wraz z Jezusem zmartwychwstanie w Was nadzieja, na nowo o¿yje mi³o¶æ i m³odo¶æ serc waszych!

 

Wielkanoc to najstarsze i najwa¿niejsze ¶wiêto chrze¶cijañskie upamiêtniaj±ce zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania chrze¶cijañskie. Poprzedzaj±cy j± tydzieñ, stanowi±cy okres wspominania najwa¿niejszych dla wiary chrze¶cijañskiej wydarzeñ, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Pi±tek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane s± jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Co prawda ka¿da niedziela jest w chrze¶cijañstwie pami±tk± zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka Niedziela jest pami±tk± najbardziej uroczyst±.


  Wydarzy³o Siê
  

„By³o to dawno, bardzo dawno, lecz spójrzcie oczyma dusz waszych! Bo zawsze przed wami ten krzy¿, a na mim BÓG MI£O¦CI”- takimi s³owami wprowadzi³ nas narrator w wydarzenia, ktore mia³y miejsce w Jerozolimie ponad dwa tysi±ce lat temu...

W sobotê 15 marca w naszej szkole w sposób szczególny przygotowywano siê do zbli¿aj±cych siê ¦wi±t Wielkiej Nocy. Szkolne Ko³o Teatralne wprowadzi³o nas w atmosferê Wielkiego Tygodnia odgrywaj±c Misterium Mêki Pañskiej.  Przedstawienie by³o wielkim wezwaniem i prze¿yciem zarówno dla odbiorców jak i wykonawców. Inscenizacja obejmowa³a sceny od triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, modlitwê w Ogrodzie Oliwnym, s±d Pi³ata, drogê krzy¿ow± i ukrzy¿owanie. Bardzo sugestywna gra aktorów w pe³ni oddawa³a atmosferê tych wydarzeñ, a wypowiadane s³owa stawa³y przed nami jako motto do prze¿ywania ¦wi±t Wielkiej Nocy.”Chrystus skona³ za grzechy ludzi. Poznaj ten ogrom mi³o¶ci Bo¿ej, która w twym sercu niech mi³o¶æ rozbudzi”.

Bardzo dziêkujemy za tak warto¶ciowe, piêkne prze¿ycia religijne i kulturalne.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e odgrywanie Misterium Mêki Pañskiej to polski zwyczaj siêgajacy korzeniami ¶redniowiecza, mo¿e i w naszej szkole stanie siê on te¿ tradycj±.

 

Inn± tradycj± przypomnian± na zajêciach plastycznych by³o wykonywanie wielkanocnych palm. Dzieci chêtnie podjê³y wezwanie i z zapa³em wykonywa³y bibu³kowe kwiaty  z których powsta³y przepiêkne, niepowtarzalne, kolorowe palmy. By³y to bardzo pracoch³onne zajêcia, ale warto by³o siê staraæ. Stworzone przez dzieci palmy pos³u¿y³y jako rekwizyty w szkolnym Misterium i zosta³y po¶wiecone w Niedzielê Palmow±.

 

  Wydarzy³o siê
  

Szkolny bal po królewsku

 

Nauczyciele Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanis³awa Kostki

 w Garfield, NJ  bawili siê w ostatni± sobotê tegorocznego karnawa³u wraz z rodzicami uczniów i przyjació³mi szko³y  w restauracji Royal  Manor.

 Jest to piêkne miejsce, z prawdziwie królewskim wystrojem wnêtrz, przy  Midland Avenue w Garfield, NJ (jeszcze niedawno by³a to restauracja  Cotillion). W³a¶cicielem Royal Manor jest Dariusz Kida, od kilku lat  równie¿ w³a¶ciciel restauracji Royal Warsaw w Elmwood Park.

 Tego wieczoru by³o prawie wszystko to, co na dobrym balu byæ powinno.

 Panie w piêknych kreacjach, panowie w eleganckich garniturach. Oko³o 300 osób  bawi³o siê rado¶nie, na luzie, ale... z klas±. By³a loteria fantowa z  ciekawymi nagrodami. Odby³a siê te¿ aukcja obrazów. Malarka i poetka Maria  Sybila podarowa³a szkole obraz olejny zatytu³owany "Maki", który  zosta³  kupiony za 300 dolarów. Licytowanych by³o ponadto 10 obrazów,  namalowanych ró¿nymi technikami przez uczniów szko³y. Najm³odszy  artysta mia³ lat 5, a najstarszy 12. Uczniowie ci, prowadzeni znakomicie przez nauczycielkê Halinê Sibik, pokazuj±, ¿e s± naprawdê

 utalentowani i czyni± systematyczne postêpy. Najbardziej utalentowana  wydaje siê byæ 12-letnia Magda Brejnak. Zysk z aukcji, który wyniós³ 465 dolarów,  przeznaczony zostanie oczywi¶cie na potrzeby szko³y. A do tañca gra³  zespó³ Zambrowiacy  i to tak, ¿e nikogo nie trzeba by³o zapraszaæ na  parkiet.

 Rolê gospodyni pe³ni³a dyrektorka szko³y Ewa Sadowska-Chêtnik. W¶ród zaproszonych go¶ci znale¼li siê m.in.: Jan Wo¼niak - honorowy prezes Centrali Polskich Szkó³ Dokszta³caj±cych w Ameryce, i Marzena  Kalibabska-Fernandez  - mened¿er oddzia³u Polsko-S³owiañskiej Federalnej Unii Kredytowej w Clifton, NJ. Pani dyrektor podziêkowa³a rodzicom za  ich dba³o¶æ o wychowanie dzieci, o to, aby nie zapomnia³y swoich  polskich korzeni i za pracê na rzecz szko³y. "Dziêki takim ludziom jak  Jan Wo¼niak jeste¶my dzisiaj tutaj i cieszymy siê, ¿e nasza szko³a  pracuje coraz lepiej”- powiedzia³a Ewa Sadowska-Chêtnik. „Bo ci ludzie, oddani sprawom Polonii i widz±cy potrzebê kszta³cenia dzieci w  duchu polskim, k³adli podwaliny pod polskie szkolnictwo w Stanach  Zjednoczonych" - doda³a.

 Bardzo sympatycznym wydarzeniem by³ krótki koncert w wykonaniu muzyków:

 Joanny D±browskiej (pianino), nauczycielki muzyki w szkole ¶w.

 Stanis³awa Kostki, oraz jej ojca Piotra Gajewskiego (tr±bka) - muzyka  graj±cego na co dzieñ w Filharmonii Rzeszowskiej. Specjalnie dla pani  dyrektor zagrali wielki niegdy¶ ¶wiatowy przebój "Cisza".

 Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¶w. Stanis³awa Kostki istnieje ju¿ 14 lat przy parafii ¶w. Stanis³awa Kostki w Garfield, NJ. Uczêszcza do  niej w ka¿d± sobotê 420 uczniów. Jest to druga pod wzglêdem wielko¶ci  polska szko³a w stanie New Jersey,  po szkole dzia³aj±cej przy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark. "Jestem przekonana, ¿e bal z okazji  15-lecia, a to ju¿ nied³ugo,  zrobimy w tym samym miejscu, w Royal

 Manor" -  podkre¶li³a pani dyrektor.

 JANUSZ M. SZLECHTA

 

 

  WALENTYNKI
  

Sk±d siê wziê³y Walentynki...

¦wiêty Walenty patronuje chorym na epilepsjê i choroby nerwowe. Legenda g³osi, ¿e sta³o siê tak za spraw± niemieckiej etymologii imienia wiêtego: fallen - padaæ.
Dlaczego
w. Walenty sta³ siê patronem zakochanych dok³adnie nie wiadomo... Jedni wyjaniaj± to zbie¿noci± dnia wiêtego z por± ³±czenia siê w pary ptaków na Wyspach Brytyjskich. Inni t³umacz± to przejêciem przez chrzecijañstwo pogañskiego zwyczaju wypisywania przez ch³opców w przededniu wiêta bogini dziewcz±t (15 lutego) imion swych ukochanych.
Na zachodzie Europy
w. Walenty patronuje zakochanym co najmniej od XV w. W Polsce wiêto Zakochanych obchodzone jest dopiero od kilku (mo¿e kilkunastu) lat. I chyba dobrze siê sta³o, ¿e zakochani maj± swoje wiêto.
Walentynki najzabawniej i najhuczniej obchodzone s
± w USA i Anglii. W³anie tego dnia zakochani z wzajemnoci± b±d¼ bez wzajemnoci wysy³aj± sobie serduszka, karteczki z ¿yczeniami i obdarowuj± siê drobnymi prezentami. Tradycja mówi, ¿e kartki i ¿yczenia powinny byæ anonimowe, podpisane "Twój Walenty" lub "Twoja Walentynka".
Polacy tak
¿e coraz chêtniej obchodz± Walentynki. W tym szczególnym dniu zarówno osoby m³ode jak i nieco starsze okazuj± uczucia swoim ukochanym. I nie wa¿ne czy to kobieta wrêcza upominek mê¿czy¼nie czy mê¿czyzna kobiecie.
Walentynki to równie
¿ dobra okazja do okazania uczuæ przez osoby niemia³e - mo¿na wys³aæ lub podrzuciæ sympatyczn± kartkê z serduszkami... i czekaæ na reakcjê obdarowanej osoby :-) 

 

 

 

Garsæ przepisów walentynkowych

 

 

Kolorowa sa³atka z orzechami

1.Umyj i osusz kolbê cykorii, podziel na listki. Op³ucz i pokrój w d³ugie cienkie paseczki ³odygê selera naciowego. Pokrój w plasterki 2 rzodkiewki.

2.Op³ucz i osusz kilka lisci zielonej sa³aty. Du¿e liscie sa³aty podrzyj palcami na ma³e kawa³ki. Przygotowane sk³adniki wymieszaj i roz³ó¿ do 2miseczek.

3.Wlej do s³oika 3 ³y¿ki oliwy, ³y¿kê octu winnego lub cytryny, sos dopraw sol± oraz pieprzem i wymieszaj.

4.Polej sosem porcje sa³atki i udekoruj po³ówkami 4 orzechów w³oskich. 

 

Ptysie ze smietan± i kasztanami

1.Kup w sklepie 2 puste ptysie, bez nadzienia. Zetnij z nich wierzchy i pokrusz.

2.Ubij kubeczek smietany z 3 ³y¿kami cukru i ³y¿k± soku z cytryny.

3.Nape³nij ptysie tu¿ przed podaniem bit± smietan±. Udekoruj owocami oraz kawa³kami ciasta z wierzchów ptysi.

                                                                 Smacznego!

 

  T£USTY CZWARTEK
  

"Powiedzia³ nam Bartek, ¿e dzi¶ t³usty czwartek,
A Bartkowa uwierzy³a i nam p±czków usma¿y³a."

 

W t³usty czwartek na naszych sto³ach obecnie króluj± p±czki i chrusty zwane faworkami. Ale dawniej zajadano inne specja³y - t³ust± kaszê ze skwarkami, kapustê z miêsem i s³onin±, boczek i kie³basê, a na deser podawano s³odkie racuchy i bliny. Ludzie chcieli siê "na zapas" naje¶æ ró¿nych frykasów przed nadchodz±cym czterdziestodniowym postem...

 

 

 

„T£USTY CZWARTEK”

Góra p±czków, za t± gór±
T³uste placki z konfitur±,
Za plackami misa chrustu,

   Bo to dzisiaj s± zapusty.
 Przez dzieñ ca³y siê zajada,

 A wieczorem maskarada:
Janek w³o¿y³ ojca spodnie,
Choæ mu bardzo niewygodnie,
Zosia - sukniê babci Marty
I kapelusz jej podarty,
Franek sadzy wzi±³ z komina,
Bo udawaæ chce Murzyna.

W t³usty czwartek siê swawoli,
Pó¼niej czasem brzuszek boli.

                  W³adys³aw Broniewski

  Luty
  

Idzie Luty, niesie buty futrzane.

Gdy urosnê i ja takie dostanê.

 

WIELKI POST

 

Ca³y Ko¶ció³ przygotowuje siê przez 40 dni do najwa¿niejszych i najrado¶niejszych ¶wi±t w roku liturgicznym, do ¶wi±t Wielkanocy. Okres ten nazywamy Wielkim Postem. Prze¿ywamy go na pami±tkê 40-dniowego postu Chrystusa. Jest to czas pokuty i odnowienia naszego ¿ycia religijnego, naszej przyja¼ni z Bogiem.

W Wielkim Po¶cie rozwa¿amy mêkê i ¶mieræ Chrystusa, uczestnicz±c w nabo¿eñstwach wielkopostnych: Gorzkich ¯alach i Drodze Krzy¿owej, a tak¿e naukach rekolekcyjnych. Wszystko to ma nam pomóc odkryæ mi³o¶æ Boga oraz obrzydliwo¶æ i pod³o¶æ naszego grzechu, naszej niewierno¶ci.

Wielki Post jest to czas, kiedy mo¿emy zatrzymaæ siê na chwilê, zastanowiæ nad w³asnym ¿yciem i poprosiæ Boga o przebaczenie.

 

Najtrudniejszym pytaniem, jakie sobie cz³owiek zadaje, jest pytanie o krzy¿. Sensu w³asnego krzy¿a nie da siê odkryæ, je¶li nie odkryje siê najpierw sensu Krzy¿a Chrystusa. Wielki Post jest zaproszeniem do tej refleksji…

 

Ks. Krzysztof Pawlina

KRZY¯

Mój krzy¿ co przyszed³ z niewidzialnej strony

zna samotno¶æ w spotkaniu przy stole

niepokój i spokój bez serca bliskiego

wie ¿e m±¿ wzdycha czê¶ciej ni¿ kawaler

nie dziwi siê ju¿ Hegel ¿e w szkole dostawa³ po ³apie

nie ka¿dy go rozumia³

krzy¿ wszystko upro¶ci

nie cz³owieka --- o mi³o¶æ prosi Boga

od tego zacz±æ ¿eby i¶æ do ludzi

wie i nie mówi bo s³owom przeszkadzaj± s³owa

milczenie nawet rybkê w akwarium obudzi

dopiero ¿yæ zaczniesz gdy umrzesz kochaj±c

mój krzy¿ co przyszed³ z niewidzialnej strony

wie ¿e wszystko wydarzyæ siê mo¿e

choæby nie chcia³ tego

na przyk³ad wilia z barszczykiem czerwonym bez ¶niegu

choæ przecie¿ zima w sam raz o tej porze

czasami krzy¿ ofuka uderzy ubodzie

z krzy¿em jest siê na zawsze by sprzeczaæ siê co dzieñ

je¶li go nie utrzymasz to sam ciê podniesie

a szczê¶cie tak jak zawsze o tyle o ile

bywa ¿e siê u¶miecha gdy my¶li zapewne

chce mnie zrzuciæ

zobaczysz ¿e ciê¿ej beze mnie

 

ks. Jan Twardowski

 

 

 

 

  CZESC II - JASELKA
  

15 grudnia 2007 roku by³ szczególnym dniem w naszej szkole.

 

¦wi±teczne spotkanie zgromadzi³o licznie szkoln± rodzinê – uczniów, rodziców, nauczycieli. Rozpoczê³o siê tradycyjnie od „modlitwy nad op³atkiem wyszeptanej”, nastepnie „wszyscy wszystkim” sk³adali ¿yczenia ³ami±c chleb biblijny” i tym najpiêkniejszym polskim zwyczajem stworzono jedyn±, niepowtarzaln±, magiczn± atmosferê ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia. Przedszkolaki otworzy³y ¶wi±teczne prezentacje uczniów, urzekaj±c swoim rozbrajaj±cym dzieciêcym ¶piewem i recytacjami.

 

Nastepnie uczniowie starszych klas przypomnieli polskie tradycje i zwyczaje dotycz±ce ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia oraz zaprezentowali tematyczn± poezjê najwiekszych polskich poetów. Nie obesz³o siê te¿ bez tradycyjnych kolêd, które wspólnie ¶piewali wszyscy zebrani. I najwieksza atrakcja: jase³ka w wykonaniu szkolnego ko³a teatralnego. I znowu m³odzi arty¶ci zaskoczyli nas oryginalno¶ci± i rozmachem widowiska. A by³o na co popatrzeæ...

 

Wszystkie elementy perfekcyjnie zgrane. Odpowiednia scenografia, która przenios³a nas do Nazaretu i Betlejem sprzed 2000 lat, oprawa muzyczna przykuwajaca uwagê a przede wszystkim energia i zaanga¿owanie aktorów, którzy z pasj± odgrywali swoje role. A wszystko odbywa³o siê jak w tradycyjnych polskich jase³kach: zwiastowanie, narodzenie, ho³d pasterzy, Herod i pok³on trzech króli...Lait motivem by³ kolêdniczy korowód z gwiazd± na czele, który rozbrzmiewa³ skocznymi pastora³kami i nadawa³ przedstawieniu dynamizmu i rado¶ci. W finale wszyscy za¶piewali: „Bóg siê narodzi³ w Betlejem mie¶cie, dalej bracia ¶pieszmy tam, niechaj go przyjmie ka¿da zagroda, On od dawna puka do naszych bram”. I z tym przes³aniem zaczêli¶my tegoroczne bo¿onarodzeniowe ¶wiêtowanie, ¿ycz±c sobie, aby te ¶wiêta by³y tymi wymarzonymi.

  CZESC I - LISTOPADOWE WIADOMOSCI
  

17 listopada w podnios³ym, patriotycznym nastroju uczniowie klas szóstych , siódmych i ósmych zaprezentowali monta¿ slowno-muzyczny z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleglo¶ci, podkre¶lajac, ze 11 listopada to symbol milo¶ci ojczyzny, walki o wolno¶c,wiary i zwyciêstwa. Przypominaj±c tragiczne dzieje ojczyzny pok³onili siê wszystkim tym, dla których przez trzy pokolenia najwazniejsze byly slowa;"Bog, Honor, Ojczyzna".S³owami wierszy i pie¶ni wyrazili pamiêæ i szacunek tym, którzy polegli w walce o niepodleglo¶æ, bo "wolnosc krzy¿ami sie mierzy" i dlatego:

 

Warto sie czasem zas³uchac

w wiatru granie,

szum ga³êzi,

listopadów przemijanie.

Warto sie czasem zas³uchac

w grobów ciszê,

by mowê wieków us³yszeæ.

 

W tym samym dniu zostaly og³oszone wyniki konkursu dyrektora szko³y "Dlaczego zawsze bede mówil, ze jestem Polakiem".W nagrodzonych pracach uczniowie wykazali,ze byæ Polakiem, to brzmi dumnie, bo Polska to piekny kraj o bogatych tradycjach i chlubnych dziejach.

Wyniki konkursu:

I nagroda - Mrugalla Patrycja

II nagroda - Zabielski Claudia, Surdyka Andzelika

III nagroda - Magiera Dominika

Wyró¿nienie - Joanna Gosk

Donios³ym momentem byl wystep pierwszoklasistow, ktorzy popisywali siê recytacjami i ¶piewami, aby wykazac, ze zasluguja na przyjêcie w poczet uczniów naszej szko³y. 61 adeptow zlozylo slubowanie zapewniajac,ze:" bêd± dbaæ o dobór imiê swojej klasy i szkoly" i zosta³o pasowannych na uczniów.

Do tej uroczysto¶ci przygotowala ich wychowawczyni pani Marta Guzik. By³o to wielkie prze¿ycie nie tylko dla dzieci, ale i rodziców, ktorzy z duma i niejednokrotnie lezka w oku sledzili poczynania swoich pociech. W gronie pierwszoklasistow znalazlo sie 12 dzieci z klasy dwujezycznej,co jest prekursorskim przedsiewzieciem w naszej szkole. Opieke nad klasa sprawuje pani Ewa Sadowska-Chetnik.

Uroczysto¶ci szkolne zaszczycili zaproszeni go¶cie,a wsrod nich pan Jan Wo¿niak honorowy prezes Centrali Polskich Szkol Doksztalcajacych i pan Stanislaw Moskal - dzialacz polonijny i sympatyk naszej szkoly. Obaj panowie w swoich wystapieniach podkreslili,jak wa¿n± rolê w ¶rodowisku lokalnym spe³nia nasza szkola, najwieksza taka placówka na Wschodnim Wybrzezu USA.

 

  Rozpoczêcie Roku Szkolnego 2007-2008
  

Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im ¦w. Stanis³awa Kostki w Garfield , New Jersey

ZAWIADAMIA

Rozpoczêcie Roku Szkolnego 2007-2008 odbêdzie siê

dnia 15 wrze¶nia 2007 o godzinie 9:00 rano Msz± ¦wiêt± w Ko¶ciele ¦w.St. Kostki w Garfield . Adres 210 Lanza Ave, Garfield, NJ 07026.

Program szkolny obejmuje : jêzyk polski, historia, geografia Polski (pracownia geograficzna), plastyka, ¶piew, taniec, zajêcia korekcyjno-wyrównawcze, klasa integracyjna dla uczniów angielsko- jêzycznych, wspó³praca z psychologiem szkolnym, jêzyk angielski dla doros³ych –przygotowanie do egzaminu na obywatelstwo, zajêcia Ko³a Teatralnego, KANGUR 2008 oraz przygotowania do egzaminu REGENT , NYU –egzamin z jêzyka polskiego.

UWAGA zajêcia przygotowuj±ce do egzaminu maturalnego (klasy licealne 9, 10, 11).

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy nowych uczniów odbêd± sie w niedzielê dnia 9 wrze¶nia od godziny 10:00-13:00 w kasie przedszkolnej – Ray Str. Stary Ko¶ció³ek.

Zapisy na zajêcia jêzyka angielskiego odbêd± siê dnia 9, 15,22,29, wrze¶nia 2007 w szkole.

Informacje:dyrektor szkoly: Ewa Sadowska chatnik@aol.com

Tel. 201-893-4896 polishschool.info

  Uroczyste Po¿egnanie
  W niedziele 3-go czerwca w Szkole Jezyka i Kultury Polskiej w Garfield
odbylo sie uroczyste pozegnanie osmioklasistow oraz maturzystow
konczacych nauke w tej szkole. Swietowali w tym dniu wraz z nimi
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goscie. Dla kazdego z nich byl to
jeden z wazniejszych dni w zyciu.

    Uroczystosc rozpoczeto dziekczynna msza swieta w kosciele sw. Stanislawa
Kostki w Garfield, ktorej oprawe przygotowali uczniowie klasy osmej.
Wszyscy odswietnie ubrani, siedzacy w pierwszych lawkach i wyjatkowo
skupieni, spiewali, modlili sie oraz dziekowali. Po wyjsciu z kosciola
uczestnicy imprezy udali sie do restauracji Karczma Polska, gdzie
kontynuowano uroczystosc.

    Wszystkich zgromadzonych na sali przywitala pani dyrektor Ewa Sadowska -
Chetnik, po czym oddala glos glownym uczestnikom tego spotkania, czyli
osmioklasistom. Czesc artystyczna, przygotowana pod kierownictwem
wychowawczyni Natalii Chmura - Juszczak, uczniowie rozpoczeli od
wspomnien. Wielu z nich zaczynalo nauke jezyka polskiego juz od
przedszkola, inni przylaczyli sie pozniej. W ciagu tych kilku lat duzo
sie nauczyli, doszli do wielu wnioskow i zrozumieli kilka istotnych
rzeczy. Chociazby to, ze \" W polskiej szkole bylo naprawde wesolo, gdyz
oprocz nauki mielismy wiele dodatkowych zajec. Moglismy rozwijac swoje
talenty plastyczne, muzyczne, a nawet taneczne\". A na dowod tego
wystapil szkolny zespol ludowy prowadzony przez pania Barbare Gorzelany.
Uczniowie w strojach krakowskich zatanczyli wiazanke polskich tancow
ludowych zachwycajac cala publicznosc. Potem nadszedl czas na
podziekowania. Uczniowie dziekowali rodzicom za to, ze wspierali ich
przez te wszystkie lata oraz nauczycielom za to, ze robili wszystko,aby
przekazac im jak najwiecej o jezyku, kulturze, historii i geografii
Polski. Na zakonczenie czesci atrystycznej wszyscy osmioklasisci,
przygotowani muzycznie przez pania Joanne Dabrowska, wspolnie zaspiewali
\"Piosenke pozegnalna\", ktora zadedykowali nauczycielom.

    Potem nadszedl czas na nagrody i pochwaly. Uczniowie otrzymali
swiadectwa oraz pamiatkowe koszulki szkolne z ich wspolnym zdjeciem.
Najlepsi z nich otrzymali dyplomy od ambasadora RP za bardzo dobre
wyniki w nauce. Pani dyrektor wreczyla takze stypendia ufundowane przez
Spencer Savings Bank dla najlepszych uczniow klas: VIII, IX i X oraz dla
tegorocznych maturzystow.

    Od kilku lat szkola prowadzi nabor do klasy IX, gdzie uczniowie
przygotowywani sa do egzaminu z jezyka polskiego, tzw. Regent Exam, a
ostatnio poszerzyla swoje podwoje tworzac trzyletnie liceum zakonczone
egzaminem dojrzalosci, potocznie zwanego matura. Egzamin ten zostal
przeprowadzony w polskiej szkole w Garfield po raz pierwszy. Pani
dyrektor odczytala fragmenty prac maturalnych Kasi Kluk i Adriana
Jablonskiego - tegorocznych maturzystow, przygotowanych do tego egzaminu
przez pania Jolante Szarlej. Ich wspolna praca, a takze jej rezultat
jest dowodem na to, ze nawet po ukonczeniu osmej klasy jest po co wracac
do polskiej szkoly.

    Po czesci oficjalnej przyszedl czas na goracy bufet przygotowany przez
szefa kuchni oraz na swietna zabawe przy muzyce serwowanej przez
zaprzyjaznionego ze szkola DJ Slawka. Byly tance, rozmowy i smiech.
Wszyscy dobrze sie bawili, ale niestety wszystko, co dobre szybko mija.
Uroczystosc dobiegla konca, trzeba bylo sie pozegnac, oczywiscie tylko
na kilka tygodni. Do zobaczenia po wakacjach!

  UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007
  

UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

odbêdzie siê dnia 9 czerwca 2007 roku

 

Dnia 3 czerwca  odbêdzie siê PO¯EGNANIE 8-klasistów oraz Maturzystów: Kasi Kluk oraz Adriana Jab³oñskiego (rozdanie nagród i stypendiów)

I MATURA SZKO£Y POLSKIEJ w Garfield

GRATULUJEMY!

 

Dnia 2 czerwca 2007

DZIEÑ DZIECKA-¦lubowanie klas 1aib oraz teatrzyk szkolny. Zaproszony go¶æ Piotr Nawrot oraz Anna Szarejko-poetka, Kiermasz ksi±¿ki polskiej oraz bufet lodowy w ka¿dej klasie!

 

8:45-9:45 zajêcia dydaktyczne

10:00 Audytorium klasy O, 1, 2, 3-

I zmiana ¦lubowanie klasy 1

 

10:45-Teatrzyk  szkolny

klasy P,O,1,2,3,4,5,6,7 I zmiana

 

11:30 Zaproszony go¶æ Piotr Nawrot, Anna Szarejko

klasy 4,5,6,7,8

I i II zmiana

 

12:30 Teatrzyk szkolny

klasy P,O,1,2,3,4,5,6,7

II zmiana

 

13;15 Audytorium klasy O, 1, 2, 3-

II zmiana ¦lubowanie klasy 1

 

14:00-16:00 zajêcia dydaktyczne II zmiana

 

KIERMASZ KSI¡¯KI POLSKIEJ

10:00 - 13:00 AUDYTORIUM

 

 

  Pierwsza matura w Garfield
  

„Z takim baga¿em narodowym i kulturowym wypada byæ tylko dumnym ze swych polskich korzeni.”

Takie s³owa pad³y w jednej z prac maturalnych uczniów Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej w Garfield. W dniu 5-5-07 w szkole mia³a miejsce matura uczniów z klasy XI. Dwoje absolwentów zaprezentowa³o swoje prace, bêd±ce uwienczeniem ich edukacji w³asnie w tej szkole. Praca Kasi Kluk nosila tytu³ „Têsknota za Krajem Utraconym” i mia³a za zadanie prze¶ledziæ los pielgrzyma - wygnañca - emigranta w dziejach literatury polskiej. Praca ukazywa³a ogromny ból odczuwany przez Polaków po utracie Ojczyzny, pojawi³a siê interpretacja wierszy wielkich romantyków polskich, jak rownie¿ M. Konopnickiej, K.K.Baczyñskiego, Cz. Mi³osza. Czytaj±c te prace nie mo¿na wyj¶æ z podziwu, ¿e jednak edukacja kulturowa, tutaj w USA, w sobotnich szko³ach, ma sens i ta praca jest tego dowodem.

 

Z kolei drugi absolwent – Adrian Jab³oñski – zaprezentowa³ pracê pt. „Wielcy Polacy  na tle ¶wiata.” Uczeñ dokona³ prezentacji sylwetek Jana Paw³a II,  M. Kopernika, M. Sk³odowskiej-Curie. Dokona³ te¿ analizy twórczo¶ci H. Sienkiewicza, W. Reymonta, Cz. Mi³osza, W. Szymborskiej. To w³a¶nie w tej pracy pojawi³a siê konkluzja, ¿e nale¿y byæ dumnym z polskich korzeni. Mo¿na by dodaæ, ¿e nale¿y równie¿ byæ dumnym z takich uczniów, którzy mozolnie, co sobotê, uczêszczali do polskiej szko³y.

 

Egzamin maturalny odby³ siê w obecno¶ci Pani Prezes Centrali Polskich Szkó³ Dokszta³caj±cych -  Doroty Andraki oraz Honorowego Prezesa – Jana Wo¼niaka.

 

W  komisji zasiada³y panie: dyrektor szko³y Ewa Sadowska-Chêtnik, wychowawczyni klasy maturalnej Jolanta Szarlej oraz nauczycielki: Iwona Kita i Lucyna ¯ak. 

  Dzieñ Matki
  

Uwaga
Uczniowie klas I do III
DZIEÑ MATKI
Dnia 12 maja 2007
I zmiana godzina od 9:oo-10:00
II zmiana 13:00-14:00
Audytorium

Klasy IV-VIII
Dzieñ  Matki
I zmiana od 10:00-12:00 w klasach
II zmiana 14:00-16:00

Uczniowie klas: Przedszkolnych i O !!!
Panie klas najm³odszych zapraszaj± Wszystkie Mamy
dnia 12 maja 2007r.
12:00 Dzieñ Matki - Audytorium

  
  

Zwracam siê z pro¶b± do rodziców uczniów
SZKO£Y JÊZYKA I KULTURY POLSKIEJ W GARFIELD
 o zwrotny zapis do wychowawcy klas, w miesi±cu MAJU.

Zapis dotyczy równie¿

·        klasa IX - zajêcia dydaktyczne w ka¿d± sobotê

·        klasy  VIII- wybór: sobota 12:30-16:00 lub  pi±tek 17:30-21:00

·        klasy :X,XI- pi±tek godz. 17:30-21:00.

Zapisy Rok Szkolny 2007-2008

Imiê i Nazwisko  Ucznia_____________________________

Bêdzie kontynuowaæ naukê w przysz³ym roku szkolnym

PODPIS RODZICA

NIE Bêdzie uczêszcza³ do szko³y w przysz³ym roku szkolnym   

 Podpis Rodzica

  Matura 2007
  

W liceum mo¿e byæ naprawdê fajnie!. Nawi±zujesz nowe przyja¼nie, które trwaæ mog± do koñca ¿ycia. Uczysz siê tylu nowych rzeczy. Poznajesz siebie lepiej i upewniasz siê w tym, co chcesz robiæ w przysz³o¶ci.

To czas nauki i zabawy. Piêkny okres w ¿yciu. Niektórzy mówi±, ¿e najpiêkniejszy, dlatego trzeba go wykorzystaæ maksymalnie. ¯yczê szczê¶cia wszystkim!

  NAGRODY konkursu "Rok 2006/2007 - rokiem jêzyka polskiego"
  

NAGRODY otrzymali:

"Mój ulubiony wiersz"

Klasy O-III: Marta Cyrklaff, Robert Galas, Jagódka Osenkowska

"Polskie bajki, ba¶nie i legendy skarbnic± niezwyk³ych opowie¶ci"
Klasy IV-VI Dominika Magiera, Natalia Gronowska, Joanna Hanaka

Rozwijanie umiêjetno¶ci poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem polskim:

Dyktando ortograficzne
Monika, Joanna Szczech, Viktor Jurczenia
Klasy VII-VIII

Turniej wiedzy o jêzyku polskim
Klasy IX-XII Damian Stobierski, Tomek Pisiewicz, Sebastian Bruzda

MUZYKA - KONKURS POEZJI ¦PIEWANEJ: Oliwia Kutyla

GRATULUJEMY !

  Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2007
  

Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2007
odbêdzie siê
w czwartek, 15 III 2007 r., od godz. 5:30 pm
w budynku SZKO£Y JÊZYKA I KULTURY POLSKIEJ IM ¦W. STANIS£AWA KOSTKI W GARFIELD

Rodziców i dzieci prosimy o przybycie na godz. 5:15 pm.

Bring 2 pencils and an eraser, no calculators allowed.

Wszystkim uczestnikom ¿yczymy jak najlepszych wyników!

  Fina³ szkolny 03/03/07
  

Rok 2006/07 - rokiem jêzyka polskiego

 • Mój ulubiony wiersz Klasy O-III
 • Polskie bajki, ba¶nie i legendy skarbnica niezwyk³ych opowie¶ci Klasy IV-VI
 • Rozwijanie umiejêtno¶ci poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem polskim
 • Dyktando ortograficzne Klasy VII-VIII
 • Turniej wiedzy o jêzyku polskim klasy IX-XII
 • MUZYKA - KONKURS POEZJI ¦PIEWANEJ
  Walentynki 2007
  

Historia ¶wiêta zakochanych

A by³o to tak…

Zaczê³o siê od ptasich treli w Wiecznym Mie¶cie. Otó¿, 15 lutego uznawano w staro¿ytnym Rzymie za dzieñ, w którym ptaki zaczynaj± siê ³±czyæ w pary. Pocz±tek ptasich godów to z kolei pierwsza oznaka wiosny i rado¶ci budzenia siê ¶wiata do ¿ycia. Rzymianie obserwuj±cy inauguracjê ptasich zalotów postanowili, ¿e w dzieñ je poprzedzaj±cy bêd± obchodziæ swoje ¶wiêto – ku czci boga p³odno¶ci, zwane od jego imienia luperkaliami. ¦wiêtowano je organizuj±c loteriê mi³osn±: imiona dziewcz±t zapisywano na skrawkach papieru, a panny wylosowane przez ch³opców by³y ich partnerkami na czas zabawy (bywa³o, ¿e i znacznie, znacznie d³u¿ej… .

Luperkalia zosta³y zniesione w II wieku przez papie¿a Galazego, który zast±pi³ je wspomnieniem ¶w. Walentego. Nie od razu jednak zaczêto uto¿samiaæ ten dzieñ ze ¶wiêtem zakochanych (oficjalnie ¶w. Walenty zosta³ patronem zakochanych dopiero w 1496 r. za spraw± papie¿a Aleksandra VI). Dopiero w ¶redniowiecznej Anglii i Francji dostrzec mo¿na popularno¶æ tego ¶wiêta, choæ ciekawe zwyczaje tamtego okresu ci±gle wiele maj± wspólnego z pogañstwem. Od XVI w. ofiarowywano kobietom bukiety kwiatów w walentynki (Francja), a od XIX w. najbardziej po¿±dan± form± wyra¿enia mi³o¶ci by³a ju¿ kartka podpisana „Twój Walentyn” (USA).

W dzisiejszej Europie najbardziej uroczy¶cie 14 lutego ¶wiêtuje siê w Austrii i Wielkiej Brytanii oraz we W³oszech – ojczy¼nie ¶w. Walentego. w niedzielê s±siaduj±c± z walentynkami, w katedrze w Ternii odbywa siê ¦wiêto Zarêczyn. Setki par narzeczeñskich z ró¿nych stron ¶wiata, zgromadzonych w tym miejscu, sk³adaj± sobie przyrzeczenie mi³o¶ci.

W Polsce relikwiami ¶w. Walentego chwal± siê ko¶cio³y w Lublinie i Che³mnie oraz bazylika ¶w. Floriana w Krakowie. W tych miastach uroczy¶cie obchodzi siê walentynki.

  XV Fina³ WOSP NY
  

Dziekujê Serdecznie !

Wszystkim Tym, którzy przycznili sie do sukcesu XV Fina³u WOSP NY
Ca³ej szkole im. ¦w. S. Kostki w Garfield NJ
Gronu Pedagogicznemu, uczniom oraz ich rodzicom, za wspieranie wspania³ej akcji.

Dziekujê w imieniu sztabu WOSP-NY oraz Prezesa Jurka Owsiaka.

Marcin Filipowski

W rozliczeniu do³±czam dok³adne kwoty z trzech puszek
puszka nr.49 Szko³a Sw. St. Kostki $18.00
puszka nr.50 Szko³a Sw. St. Kostki $257.00
puszka nr.51 Szko³a Sw. St. Kostki $146.00
calo¶æ $ 421

puszki zosta³y policzone w obecno¶ci komisji w sk³adzie:
Joanna, Grzegorz Dorman, Piotr Czyz, Marcin Filipowski.
tel. 845-354-2000

  Podziêkowania Sponsorom
  Spencer Savings Bank, ANK Construction LLC –Panstwo Ankudowicz, JSMasonery LLC Pan Siedlecki
Polish People Home, Royal Warsaw, Karczma Polska
Abecadlo Wojciech Marchel, Square Enterprise-Wallington,
Domator Furniture and Interiors, Doma Export
Maria Sybila, Jolanta Bak, Jadwiga Callaham, Nauczyciele Przedszkola -Szko³a Polska w Garfield,
Lucyna Zak, Iwona Kita, Emilia Sowa
Uczniowie I Rodzice Klas IV, IX, X I
Kwiaciarnie: Konwalia Wallington, Magnolia Garfield,
Piekarnie: Banas, Krystyna, River Drive Garfield,
Polskie Deli: Stefan and Son’s, Piast, Golden Eagle, Polish Delicacy House, Jubilee Meat Market,
Polonia,Podhale , Polish Kitchen, Mieszko, Delicje
Salon Pieknosci:  New Fashion Hair Studio, TN Hair Sensation, Wyspa Zdrowia
Fantasy studio, La Salon, Fabulous Hair Salon
Polonia Video, Ars Catolica House LLC
RODZICE, Nauczyciele, Sympatycy SZKOLY POLSKIEJ W GARFIELD
  Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
  

Dzieje i ogólna charakterystyka konkursu

Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR narodzi³ siê w latach 1980. w Australii, st±d nazwa KANGUR. Inicjatorem powszechnego "³amania g³ów" by³ znany matematyk Peter Joseph O'Halloran (1931-1994). W 1990 roku konkurs KANGUR dotar³ do Europy. Od 1994 r. w Pary¿u, we Francji, dzia³a ¶wiatowe centrum konkursu, które koordynuje prace komisji w poszczególnych krajach.

Adres ¶wiatowej centrali:

"Kangourou Sans Frontieres"
50 Rue des Ecoles
75005 PARIS
tel. 01.43.31.40.30
e-mail info@mathkang.org
http://www.mathkang.org

Konkurs odbywa sie w jednym dniu na ca³ym swiecie. Zestawy zadan s± przygotowywane przez miêdzynarodow± komisjê, która co roku zbiera siê w innym kraju. Presti¿u konkursowi dodaje Nagroda d'Alamberta od Unii Europejskiej oraz poparcie ze strony UNESCO. Celem KANGURA jest popularyzowanie wiedzy i sprawno¶ci matematycznej wsród dzieci i m³odzie¿y na ca³ym ¶wiecie. Zadania zawieraj± ciekawe problemy z algebry, geometrii i innych dzia³ów matematyki. W czasie rozwi±zywania zadañ nie mo¿na u¿ywaæ kalkulatorów.

    
Nastepna edycja KANGURA:

czwartek
16 marca 2006

 

  Bal Karnawa³owy
  

Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej im. ¦w. St. Kostki w Garfield, zaprasza na 13 bal karnawa³owy, który odbêdzie siê dnia 20 stycznia. , Klub Wis³a Garfield,
73 Main Street, godz. 20:00. Sprzeda¿ biletów w sobotê  6, 13, stycznia, godzina 9:00-13:00, przed wej¶ciem I piêtro szko³y oraz na zabawie karnawa³owej dla dzieci. Tylko czek lub money order. Miejsca ograniczone. Cena biletu na bal wynosi $45.00 od jednej osoby. Obejmuje zimny i gor±cy bufet oraz napoje bezalkoholowe. Uwaga!!! Gra ZESPÓ£ VOX VERONA.

Rodzice  nie bior±cy udzia³u w zabawie proszeni s± o dotacje  czekiem w kwocie $40.00 od rodziny szkolnej do dnia  26 stycznia 2007 do dyrektora szko³y.

  Bo¿e Narodzenie 2006
  

Wigilia, op³atek, jase³ka wpisa³y siê w polsk± tradycjê jako wieczór prawdziwego  zbli¿enia, lekcja mi³o¶ci, przebaczenia. To wieczór zadumy i refleksji. Tu na obczy¼nie obchody ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia staj± siê dla Polaków momentem zadumy, têsknoty za polsko¶ci±. Kto z nas nie odczu³ drgania serca przy widoku szopki, przy tonach polskich kolêd? Kto nie poczu³ ³ez wzruszenia?

Takie odczucia towarzyszy³y wszystkim, którzy zebrali siê 16 grudnia 2006 w audytorium ko¶cio³a ¦w. Stanislawa Kostki w  Garfield . Tego wla¶nie dnia uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoly Jêzyka i Kultury Polskiej mogli 'przenosiæ te dusz± utêsknion± na Ojczyzny ³ono'. Sta³o siê to za przyczyn± dzieci, które przygotowaly program artystyczny z okazji  ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia.

W czasie tego popoludnia uczniowie klas IX , X , XI  pod opiek± i inspiracj± pani Iwony Kita wyja¶niali czym jest tradycja wieczerzy wigilijnej, wolnego miejsca przy stole, jaka jest etymologia jase³ek i kolêd.  Dowiedzili¶my siê wiêc, ¿e szopki powstaly z jaselek, ze w Polsce te ¶redniowieczne misteria przedstawiaj±ce narodziny Chrystusa w ¿lobie, na sianie, przybraly swoisty, czêsto narodowy charakter , ¿e 'jasla' to po prostu zagrody pod ¿³obem. Zebrani dowiedzieli siê, ¿e s³owo 'kolêda' jest  pochodzenia ³aciñskiego. W Polsce oznacza³o przede wszystkim  obdarowywanie kogo¶ na Swiêta Bo¿ego Narodzenia lub na Nowy Rok, a tak¿e pie¶ni  ¶piewane w tym okresie.

Nie zabrak³o te¿ ksiêdza Marka Wiórkiewicza , który pob³ogos³awi³ op³atki i wszyscy uczniowie z nauczycielami podzielili siê nimi w atmosferze wzajemnej blisko¶ci.

Dyrektor szko³y - Ewa Sadowska  zwróci³a uwagê na 13 - stoletni± historiê szko³y, ogromn± rolê polskiego pedagoga na emigracji oraz podkre¶li³a wymowê nadchodz±cych dni.
Zaprosi³a tak¿e zebranych nauczycieli, rodziców oraz przyjació³ szko³y na bal karnawa³owy dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, który odbêdzie siê ju¿ tradycyjnie w atmosferze dnia 20 stycznia 2007 w klubie Wis³a Garfield.

Po z³o¿eniu ¿yczeñ rozpoczê³y siê wystêpy artystyczne dzieci , które prezentowa³y swoje umiejêtno¶ci  muzyczne,  teatralne. By³y wiêc prezentacje kolêd wykonywane przez dzieci na skrzypcach, na pianinie. Nie zabraklo te¿ saksofonu.

Mogli¶my te¿ wyobraziæ sobie sceny bo¿onarodzeniowe  prezentowane przez dzieci ze szkolnego ko³a teatralnego, a  przygotowane przez jego opiekunki  pani± Elzbietê  Hanaka i  Natalie Stobiersk± .

Ale nie by³y to typowe jase³ka - nie, nie.  Dzieci przenosi³y nas w ¶wiat zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Pojawi³y siê elementy baletu w odniesieniu do historii Polski. Wszystkich zachwyci³a wspania³a scenografia i oprawa muzyczna. I czego ¿yczy³y nam dzieci przy  tej prawdziwej szopce, z prawdziwym sianem '¿eby przy ¿yczliwym zapachu choinki uplynê³y nam piêkne chwile przy polskiej Wigilii' 

Nie zabrak³o te¿  wystepów najm³odszych dzieci. Rozczula³y one nas wszystkich swoim wygl±dem z czerwonymi, miko³ajkowymi czapeczkami  i piosenkami 'My jestesmy krasnoludki' , 'Wesola choinka', 'Mikolaju, Mikolaju'. 

Bardzo ³adnie zaprezentowa³y siê te¿ dzieci z zespo³u tanecznego szko³y prowadzonego przez pani± Barbarê Gorzelany. M³odsze dzieci zatañczyly Polkê, starsze wi±zankê tañców ludowych  - oczywi¶cie wszyscy byli w  piêknych kolorowych strojach  ludowych. 

Oprawê muzyczn± tego dnia  przygotowa³y panie El¿bieta Kasica - Têcza , Joanna D±browski i Sylwia Konopka - Gronowska.

Natomiast  o piekn±  scenografiê z zimowym akcentem i kartkami ¶wi±tecznymi wykonanymi samodzielnie przez uczniów zadba³a opiekunka  ko³a plastycznego pani Halina Sibik .
 
Rodzic dziecka - pan Józef  Kita  w³asnorêcznie zbudowal  wspanial±  szopkê.

Tego dnia bylo tak  jak byæ  powinno.

'We wszystkich miastach na ¶wiecie,
gdzie polska mowa rozbrzmiewa,
ka¿dy - i maly i du¿y -
kolêdy Dzieci±tku ¶piewa'.

'Lulaj¿e ¶liczny Jezuniu, lulaj¿e moja pere³ko' -
¶piewaj± w Pary¿u, Londynie, Krakowie, Rio de Janeiro.
I 'Przybie¿eli pasterze' - skoczna melodia dzi¶ p³ynie
w Warszawie, Wilnie, Poznaniu, Brukseli i nawet w Rzymie .

I z naszej szko³y w Garfield 
radosna kolêda te¿ leci,
cieszy siê maly Jezusek, ze polskie ¶piewaja mu dzieci'. 

Slowa wiersza M. Zió³kowskiej towarzyszy³y nam tego piêknego, wyj±tkowego popo³udnia.

  Wigilia Bo¿ego Narodzenia
  Wigilia Bo¿ego Narodzenia - najwa¿niejszy dzieñ ¶wi±teczny roku. W tym dniu zapomina siê o krzywdach, ¿alach, wybacza siê ludzkie b³êdy i u³omno¶ci. Ludzie bez wzglêdu na stan, stopieñ pokrewieñstwa gromadz± siê wspólnie, aby zaraz po rozb³y¶niêciu pierwszej gwiazdy zasi±¶æ do wieczerzy wigilijnej. W tym dniu nie ma k³ótni, sporów, wszyscy staraj± siê byæ wyrozumiali dla innych, bardziej uczynni, serdeczni.
  Konkurs dyrektora "Dlaczego uczê siê jêzyka polskiego?"
  

Oto Nagrody

 1. Isabella Serownik oraz Damian Stobierski
 2. Katarzyna Kluk oraz Angelica Wiercioch
 3. Natalia Zak, Dominika Rak, Anna Sowa, Veronica Krawiec

Oszczêdzaæ na edukacji dzieci jest to nara¿aæ je przez ca³e ¿ycie na ogromne wydatki na stroje.

Henryk Sienkiewicz

  11 listopada – ¦wiêto Niepodleglo¶ci
  

Jest to najwa¿niejsze polskie ¶wiêto narodowe obchodzone w rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleglo¶ci.

11 listopada 1918 roku Polska odzyska³a niepodleg³o¶æ. Po 123 latach niewoli kraj nasz znalaz³ siê ponownie na mapie Europy. Od 1795 roku, czyli od trzeciego rozbioru do zakoñczenia I wojny ¶wiatowej Polska by³a pod zaborami. Trzy s±siednie mocarstwa: Niemcy, Rosja i Austro-Wêgry zagarnê³y ziemie polskie. Polska nie mia³a w tym czasie ¿adnej w³adzy ani wojska. Zakoñczenie wojny i os³abienie pañstw zaborczych przyczyni³y siê do powstania pañstwa polskiego. 11 listopada Rada Regencyjna (organ sprawuj±cy tymczasow± w³adzê nad Królestwem Polskim) przekaza³a w³adzê nad wojskiem polskim Józefowi Pi³sudskiemu, który dzieñ wcze¶niej wróci³ z internowania w Magdeburgu. Nastêpnie mianowa³a go Naczelnikiem Pañstwa. W takich okoliczno¶ciach powsta³a Druga Rzeczpospolita.

¦wiêto Niepodleg³o¶ci obchodzone jest w Polsce od 1937 roku. Od pocz±tku II wojny ¶wiatowej a¿ do 1989 roku obchodzenie tego ¶wiêta by³o zakazane. Od 1989 roku jest to najwa¿niejsze ¶wiêto pañstwowe, a dzieñ 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu odbywaj± siê uroczysto¶ci w ca³ej Polsce, a tak¿e poza jej granicami. Najwa¿niejszym wydarzeniem s± obchody tego ¶wiêta na placu Józefa Pilsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza.

Tak¿e w naszej szkole odbêdzie siê w tym dniu uroczysto¶æ, podczas której uczniowie zaprezentuj± czê¶æ artystyczn± upamiêtniaj±c± odzyskanie niepodleglo¶ci przez Polskê.

  Uroczyste Po¿egnanie
  

W niedzielê 3-go czerwca w Szkole Jêzyka i Kultury Polskiej w Garfield
odby³o siê uroczyste po¿egnanie osmioklasistów oraz maturzystów
koñcz±cych naukê w tej szkole. ¦wiêtowali w tym dniu wraz z nimi
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni go¶cie. Dla ka¿dego z nich by³ to
jeden z wa¿niejszych dni w ¿yciu.

    Uroczysto¶æ rozpoczêto dziêkczynn± msz± ¶wiet± w ko¶ciele ¦w. Stanis³awa
Kostki w Garfield, której oprawê przygotowali uczniowie klasy ósmej.
Wszyscy od¶wiêtnie ubrani, siedz±cy w pierwszych ³awkach i wyjatkowo
skupieni, ¶piewali, modlili siê oraz dziêkowali. Po wyj¶ciu z ko¶cio³a
uczestnicy imprezy udali siê do restauracji Karczma Polska, gdzie
kontynuowano uroczysto¶æ.

    Wszystkich zgromadzonych na sali przywitala pani dyrektor Ewa Sadowska -
Chetnik, po czym oddala glos glownym uczestnikom tego spotkania, czyli
osmioklasistom. Czesc artystyczna, przygotowana pod kierownictwem
wychowawczyni Natalii Chmura - Juszczak, uczniowie rozpoczeli od
wspomnien. Wielu z nich zaczynalo nauke jezyka polskiego juz od
przedszkola, inni przylaczyli sie pozniej. W ciagu tych kilku lat duzo
sie nauczyli, doszli do wielu wnioskow i zrozumieli kilka istotnych
rzeczy. Chociazby to, ze " W polskiej szkole bylo naprawde wesolo, gdyz
oprocz nauki mielismy wiele dodatkowych zajec. Moglismy rozwijac swoje
talenty plastyczne, muzyczne, a nawet taneczne". A na dowod tego
wystapil szkolny zespol ludowy prowadzony przez pania Barbare Gorzelany.
Uczniowie w strojach krakowskich zatanczyli wiazanke polskich tancow
ludowych zachwycajac cala publicznosc. Potem nadszedl czas na
podziekowania. Uczniowie dziekowali rodzicom za to, ze wspierali ich
przez te wszystkie lata oraz nauczycielom za to, ze robili wszystko,aby
przekazac im jak najwiecej o jezyku, kulturze, historii i geografii
Polski. Na zakonczenie czesci atrystycznej wszyscy osmioklasisci,
przygotowani muzycznie przez pania Joanne Dabrowska, wspolnie zaspiewali
"Piosenke pozegnalna", ktora zadedykowali nauczycielom.

    Potem nadszedl czas na nagrody i pochwaly. Uczniowie otrzymali
swiadectwa oraz pamiatkowe koszulki szkolne z ich wspolnym zdjeciem.
Najlepsi z nich otrzymali dyplomy od ambasadora RP za bardzo dobre
wyniki w nauce. Pani dyrektor wreczyla takze stypendia ufundowane przez
Spencer Savings Bank dla najlepszych uczniow klas: VIII, IX i X oraz dla
tegorocznych maturzystow.

    Od kilku lat szkola prowadzi nabor do klasy IX, gdzie uczniowie
przygotowywani sa do egzaminu z jezyka polskiego, tzw. Regent Exam, a
ostatnio poszerzyla swoje podwoje tworzac trzyletnie liceum zakonczone
egzaminem dojrzalosci, potocznie zwanego matura. Egzamin ten zostal
przeprowadzony w polskiej szkole w Garfield po raz pierwszy. Pani
dyrektor odczytala fragmenty prac maturalnych Kasi Kluk i Adriana
Jablonskiego - tegorocznych maturzystow, przygotowanych do tego egzaminu
przez pania Jolante Szarlej. Ich wspolna praca, a takze jej rezultat
jest dowodem na to, ze nawet po ukonczeniu osmej klasy jest po co wracac
do polskiej szkoly.

    Po czesci oficjalnej przyszedl czas na goracy bufet przygotowany przez
szefa kuchni oraz na swietna zabawe przy muzyce serwowanej przez
zaprzyjaznionego ze szkola DJ Slawka. Byly tance, rozmowy i smiech.
Wszyscy dobrze sie bawili, ale niestety wszystko, co dobre szybko mija.
Uroczystosc dobiegla konca, trzeba bylo sie pozegnac, oczywiscie tylko
na kilka tygodni. Do zobaczenia po wakacjach!

  Uroczyste Po¿egnanie
  

W niedziele 3-go czerwca w Szkole Jezyka i Kultury Polskiej w Garfield
odbylo sie uroczyste pozegnanie osmioklasistow oraz maturzystow
konczacych nauke w tej szkole. Swietowali w tym dniu wraz z nimi
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goscie. Dla kazdego z nich byl to
jeden z wazniejszych dni w zyciu.

    Uroczystosc rozpoczeto dziekczynna msza swieta w kosciele sw. Stanislawa
Kostki w Garfield, ktorej oprawe przygotowali uczniowie klasy osmej.
Wszyscy odswietnie ubrani, siedzacy w pierwszych lawkach i wyjatkowo
skupieni, spiewali, modlili sie oraz dziekowali. Po wyjsciu z kosciola
uczestnicy imprezy udali sie do restauracji Karczma Polska, gdzie
kontynuowano uroczystosc.

    Wszystkich zgromadzonych na sali przywitala pani dyrektor Ewa Sadowska -
Chetnik, po czym oddala glos glownym uczestnikom tego spotkania, czyli
osmioklasistom. Czesc artystyczna, przygotowana pod kierownictwem
wychowawczyni Natalii Chmura - Juszczak, uczniowie rozpoczeli od
wspomnien. Wielu z nich zaczynalo nauke jezyka polskiego juz od
przedszkola, inni przylaczyli sie pozniej. W ciagu tych kilku lat duzo
sie nauczyli, doszli do wielu wnioskow i zrozumieli kilka istotnych
rzeczy. Chociazby to, ze " W polskiej szkole bylo naprawde wesolo, gdyz
oprocz nauki mielismy wiele dodatkowych zajec. Moglismy rozwijac swoje
talenty plastyczne, muzyczne, a nawet taneczne". A na dowod tego
wystapil szkolny zespol ludowy prowadzony przez pania Barbare Gorzelany.
Uczniowie w strojach krakowskich zatanczyli wiazanke polskich tancow
ludowych zachwycajac cala publicznosc. Potem nadszedl czas na
podziekowania. Uczniowie dziekowali rodzicom za to, ze wspierali ich
przez te wszystkie lata oraz nauczycielom za to, ze robili wszystko,aby
przekazac im jak najwiecej o jezyku, kulturze, historii i geografii
Polski. Na zakonczenie czesci atrystycznej wszyscy osmioklasisci,
przygotowani muzycznie przez pania Joanne Dabrowska, wspolnie zaspiewali
"Piosenke pozegnalna", ktora zadedykowali nauczycielom.

    Potem nadszedl czas na nagrody i pochwaly. Uczniowie otrzymali
swiadectwa oraz pamiatkowe koszulki szkolne z ich wspolnym zdjeciem.
Najlepsi z nich otrzymali dyplomy od ambasadora RP za bardzo dobre
wyniki w nauce. Pani dyrektor wreczyla takze stypendia ufundowane przez
Spencer Savings Bank dla najlepszych uczniow klas: VIII, IX i X oraz dla
tegorocznych maturzystow.

    Od kilku lat szkola prowadzi nabor do klasy IX, gdzie uczniowie
przygotowywani sa do egzaminu z jezyka polskiego, tzw. Regent Exam, a
ostatnio poszerzyla swoje podwoje tworzac trzyletnie liceum zakonczone
egzaminem dojrzalosci, potocznie zwanego matura. Egzamin ten zostal
przeprowadzony w polskiej szkole w Garfield po raz pierwszy. Pani
dyrektor odczytala fragmenty prac maturalnych Kasi Kluk i Adriana
Jablonskiego - tegorocznych maturzystow, przygotowanych do tego egzaminu
przez pania Jolante Szarlej. Ich wspolna praca, a takze jej rezultat
jest dowodem na to, ze nawet po ukonczeniu osmej klasy jest po co wracac
do polskiej szkoly.

    Po czesci oficjalnej przyszedl czas na goracy bufet przygotowany przez
szefa kuchni oraz na swietna zabawe przy muzyce serwowanej przez
zaprzyjaznionego ze szkola DJ Slawka. Byly tance, rozmowy i smiech.
Wszyscy dobrze sie bawili, ale niestety wszystko, co dobre szybko mija.
Uroczystosc dobiegla konca, trzeba bylo sie pozegnac, oczywiscie tylko
na kilka tygodni. Do zobaczenia po wakacjach!

  Uroczyste Po¿egnanie
  

W niedziele 3-go czerwca w Szkole Jezyka i Kultury Polskiej w Garfield
odbylo sie uroczyste pozegnanie osmioklasistow oraz maturzystow
konczacych nauke w tej szkole. Swietowali w tym dniu wraz z nimi
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goscie. Dla kazdego z nich byl to
jeden z wazniejszych dni w zyciu.

    Uroczystosc rozpoczeto dziekczynna msza swieta w kosciele sw. Stanislawa
Kostki w Garfield, ktorej oprawe przygotowali uczniowie klasy osmej.
Wszyscy odswietnie ubrani, siedzacy w pierwszych lawkach i wyjatkowo
skupieni, spiewali, modlili sie oraz dziekowali. Po wyjsciu z kosciola
uczestnicy imprezy udali sie do restauracji Karczma Polska, gdzie
kontynuowano uroczystosc.

    Wszystkich zgromadzonych na sali przywitala pani dyrektor Ewa Sadowska -
Chetnik, po czym oddala glos glownym uczestnikom tego spotkania, czyli
osmioklasistom. Czesc artystyczna, przygotowana pod kierownictwem
wychowawczyni Natalii Chmura - Juszczak, uczniowie rozpoczeli od
wspomnien. Wielu z nich zaczynalo nauke jezyka polskiego juz od
przedszkola, inni przylaczyli sie pozniej. W ciagu tych kilku lat duzo
sie nauczyli, doszli do wielu wnioskow i zrozumieli kilka istotnych
rzeczy. Chociazby to, ze " W polskiej szkole bylo naprawde wesolo, gdyz
oprocz nauki mielismy wiele dodatkowych zajec. Moglismy rozwijac swoje
talenty plastyczne, muzyczne, a nawet taneczne". A na dowod tego
wystapil szkolny zespol ludowy prowadzony przez pania Barbare Gorzelany.
Uczniowie w strojach krakowskich zatanczyli wiazanke polskich tancow
ludowych zachwycajac cala publicznosc. Potem nadszedl czas na
podziekowania. Uczniowie dziekowali rodzicom za to, ze wspierali ich
przez te wszystkie lata oraz nauczycielom za to, ze robili wszystko,aby
przekazac im jak najwiecej o jezyku, kulturze, historii i geografii
Polski. Na zakonczenie czesci atrystycznej wszyscy osmioklasisci,
przygotowani muzycznie przez pania Joanne Dabrowska, wspolnie zaspiewali
"Piosenke pozegnalna", ktora zadedykowali nauczycielom.

    Potem nadszedl czas na nagrody i pochwaly. Uczniowie otrzymali
swiadectwa oraz pamiatkowe koszulki szkolne z ich wspolnym zdjeciem.
Najlepsi z nich otrzymali dyplomy od ambasadora RP za bardzo dobre
wyniki w nauce. Pani dyrektor wreczyla takze stypendia ufundowane przez
Spencer Savings Bank dla najlepszych uczniow klas: VIII, IX i X oraz dla
tegorocznych maturzystow.

    Od kilku lat szkola prowadzi nabor do klasy IX, gdzie uczniowie
przygotowywani sa do egzaminu z jezyka polskiego, tzw. Regent Exam, a
ostatnio poszerzyla swoje podwoje tworzac trzyletnie liceum zakonczone
egzaminem dojrzalosci, potocznie zwanego matura. Egzamin ten zostal
przeprowadzony w polskiej szkole w Garfield po raz pierwszy. Pani
dyrektor odczytala fragmenty prac maturalnych Kasi Kluk i Adriana
Jablonskiego - tegorocznych maturzystow, przygotowanych do tego egzaminu
przez pania Jolante Szarlej. Ich wspolna praca, a takze jej rezultat
jest dowodem na to, ze nawet po ukonczeniu osmej klasy jest po co wracac
do polskiej szkoly.

    Po czesci oficjalnej przyszedl czas na goracy bufet przygotowany przez
szefa kuchni oraz na swietna zabawe przy muzyce serwowanej przez
zaprzyjaznionego ze szkola DJ Slawka. Byly tance, rozmowy i smiech.
Wszyscy dobrze sie bawili, ale niestety wszystko, co dobre szybko mija.
Uroczystosc dobiegla konca, trzeba bylo sie pozegnac, oczywiscie tylko
na kilka tygodni. Do zobaczenia po wakacjach!

  Program Uroczysto¶ci 11 Listopada
  
 • Uczniowie klas VI i VII
 • Ropoczecie - 11:45
 • 'Ta, co nie zginê³a' - monta¿ poetycko-muzyczny, który obejmuje miêdzy innymi pie¶ni 'U³ani', 'Rozkwita³y p±ki bia³ych ró¿', oraz 3 utwory instrumentalne
 • Oprawa muzyczna - Joanna D±browski
  14 X KWIATY DLA NAUCZYCIELA SZKO£Y POLSKIEJ
  

Od 1854 roku, kiedy otwarto pierwsz± szko³ê polsk± w Ameryce, Polonia zaczê³a uk³adaæ fundamenty pod w³asn± przysz³o¶æ. Od tamtego czasu architektami to¿samo¶ci narodowej s± nauczyciele polonijni. Obecnie Polonia posiada 154 szó³ dokszta³caj±cych, 60 tysiêcy uczniów . S± pomostem miêdzy Ameryk± i Polsk±.

14 X 2006 rok

Program uroczysto¶ci:

11:30-12:30 Msza ¦wiêta

Program artystyczny ............................................uczniowie klasy Va Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej w Garfield, grupa muzyczna oraz soli¶ci.
Nauczyciele: El¿bieta Têcza Kasica, Joanna D±browska, Natalia Stobierski, Sylwia Konopka.

 

  Zakoñczenie roku szkolnego 2005/2006
  

W sobotê 10 czerwca 2006 roku mia³o miejsce uroczyste zakoñczenie roku szkolnego. W tym dniu 365 uczniów otrzyma³o ¶wiadectwa w poszczególnych klasach. Podsumowuj±c rok szkolny 2005/2006 dyrektor szko³y podkre¶li³a osi±gniêcia wychowanków, wrêczy³a dyplomy i nagrody oraz
przypomnia³a o wadze kultywowania tradycji i warto¶ci patriotycznych w¶ród Polaków ¿yj±cych
na ziemi amerykañskiej.

"Byæ Polakiem to: pamiêtaæ o swoich korzeniach, uczyæ siê jêzyka swoich
przodków, poznawaæ wielk± historiê Polski i przyswajaæ kulturê ojczyst± - to rola polskiej szko³y"
-
mówi³a dyrektor szko³y. Potwierdzeniem tych s³ów by³a dalsza czê±æ uroczysto¶ci czyli wystêp ludowej
grupy tanecznej dzia³aj±cej w naszej szkole. Zespó³ we wspania³ych strojach krakowskich zatañczy³
wi±zankê polskich tañców ludowych. Wystêp m³odych tancerzy wzbudzi³ ogólny aplauz i podziw
zgromadzonych. Niejednemu ³za zakrêci³a siê w oku. Nie by³a to jednak jedyna atrakcja. Równie¿
m³odsze dzieci, tworz±ce zespó³ tañca towarzyskiego uraczy³y nas wspania³ym popisem.

W niedzielê 11 czerwca zakoñczenie 8-letniego etapu edukacyjnego ¶wiêtowali ósmoklasi¶ci.
Uroczysto¶æ rozpoczêto dziêkczynn± msz± ¶wiêt±, której oprawê przygotowali sami absolwenci.
Nastêpnie w klubie sportowym "Wis³a" w Garfield zaprezentowali swój po¿egnalny program, w
którym podziêkowali nauczycielom i rodzicom za mo¿liwo¶æ kszta³towania polskiej to¿samo¶ci.
O¶mioro z nich zosta³o nagrodzonych dyplomami od ambasadora RP za
bardzo dobre wyniki w nauce. Równie¿ po raz pierwszy piêcioro uczniów naszej szko³y otrzyma³o stypendia
od Spencer Savings Bank, które wrêczy³a pani Marzena Czachor.
Imprezê u¶wietni³ wystêp szkolnego zespo³u ludowego. ¯ywio³owe wykonanie kujawiaka, krakowiaka i
polki zachêci³o wszystkich do wspólnej zabawy po smacznym posi³ku.
Ale i bardzo dobra zabawa ma swój kres i trzeba by³o sobie powiedzieæ: Do zobaczenia! Spotkamy siê
po wakacjach.
 

 
©  2016   PolishSchool.info  All rights reserved.